Page title

Formuláre

4. Žiadosť o dôchodok (všetky druhy dôchodkov)

Žiadosť o dôchodok je päťstranové tlačivo s dvoma prílohami Doba zamestnania, poistenia a iných činností a Zoznam príloh k žiadosti o dôchodok. V zmysle zákona o sociálnom poistení žiadosť o dôchodok so žiadateľom spisuje pobočka Sociálnej poisťovne. Uvedené tlačivo slúži len ako vzor za účelom informovania prípadných žiadateľov o dôchodok o tom, aké údaje a doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti o dôchodok.

Skupina príloh

58. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke

Na účely poukazovania dôchodku na účet v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk: Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, 365.bank, a. s. (vzťahuje sa aj na 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka), Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Iba na stiahnutie.

Skupina príloh

59. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu

Na účely poukazovania dôchodku na účet manžela/manželky v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk: Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Iba na stiahnutie.

Skupina príloh

60. Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke

Tlačivo možno použiť ako žiadosť o ukončenie poukazovania dôchodku na účet v banke, ako aj na oznámenie zmeny adresy bydliska, zmeny priezviska (mena) a všetkých ďalších zmien, ktoré sú rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a jeho výplatu. Iba na stiahnutie.

Skupina príloh

63. Evidenčný list dôchodkového poistenia

Tlačivo je určené na evidovanie období dôchodkového poistenia a vymeriavacích základov získaných od 1. januára 2004. Za zamestnanca ho vypĺňa a potvrdzuje zamestnávateľ, za samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu ho vypĺňa a potvrdzuje miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Údaje do konca roka 2008 vypĺňajte v slovenských korunách, od 1. januára 2009 zadávajte eurá. Pred vypĺňaním riadkov obdobia dôchodkového poistenia ako prvý v riadku uveďte údaj ,,Kalendárny rok". V prípade, že uvediete rok 2009 (a neskôr vyšší), bude sprístupnená možnosť uvádzania hodnôt s desatinnými miestami pre euro (oddeliť ich treba čiarkou).


68. Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarskej konfederácie

Potvrdenie je určené pre osoby žijúce v cudzine mimo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Potvrdením sa za účelom výplaty dôchodku štvrťročne preukazuje žitie poberateľa dôchodku. Potvrdenie môžete zaslať aj emailom na adresu lifecertification@socpoist.sk, ktorá je určená výlučne na preukázanie žitia. V záležitostiach, ktoré sa netýkajú žitia, kontaktujte Sociálnu poisťovňu vyplnením Formuláru pre otázky na www.socpoist.sk/callcentrum, alebo napíšte email na info.english@socpoist.sk alebo info.deutsch@socpoist.sk.


69. Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP a vo Švajčiarskej konfederácii

Potvrdenie je určené pre osoby žijúce v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarskej konfederácii. Potvrdením sa raz ročne preukazuje žitie poberateľa dôchodku za účelom plynulej výplaty dôchodku. Potvrdenie môžete zaslať aj emailom na adresu lifecertification@socpoist.sk, ktorá je určená výlučne na preukázanie žitia. V záležitostiach, ktoré sa netýkajú žitia, kontaktujte Sociálnu poisťovňu vyplnením Formuláru pre otázky na www.socpoist.sk/callcentrum, alebo napíšte email na info.english@socpoist.sk alebo info.deutsch@socpoist.sk.


83. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky (Čierna hora)

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Čiernej Hore

Skupina príloh

84. Žiadosť o dôchodok zo Spojených štátov amerických

UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Spojených štátov amerických dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Spojených štátov amerických na ďalšie konanie.

Skupina príloh

85. Žiadosť o invalidný dôchodok zo Severného Macedónska

UPOZORNENIE: Tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Severného Macedónska navštívili pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho bydliska. V pobočke s vami spíšeme tlačivo elektronicky a Sociálna poisťovňa ho postúpi príslušnej inštitúcii Severného Macedónska na ďalšie konanie.

Skupina príloh