Page title

Platiť poistné – Dobrovoľne poistená osoba (DPO)

Dobrovoľne poistená osoba platí poistné v roku 2024:

Text

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí poistné:

 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, (ak nie je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia) alebo 14% z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia – II. pilier) a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 4 % z vymeriavacieho základu,
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená a už jej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie sa vzťahujú právne účinky:

 • dovŕšenie dôchodkového veku - nastáva dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznanie dôchodku - nastáva dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné na poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.
 

Text

 

Ako sa platí dobrovoľné poistenie?

Aký je termín?

 • Platíte raz mesačne – vždy spätne za predchádzajúci mesiac.
 • Platba musí odísť vždy do 8. dňa kalendárneho mesiaca (to znamená, že aby ste mali poistenie zaplatené za mesiac január, musíte do 8. februára uhradiť platbu).

Ďalšie informácie k platbe poistného tu: Čísla účtov pobočiek a identifikácia platby

Ako zistím, koľko mám platiť?

 • Výšku poistného si určujete sami.
 • Aby ste si ju mohli vyrátať, potrebujete si určiť výšku vymeriavacieho základu. Od jeho výšky sa bude odvíjať výška vášho poistného a tiež od balíka poistenia, ktorý ste si zvolili.
 • Jednotlivé poistenia majú svoje sadzby, ktorými sa pri výpočte musíte riadiť.

Aký bude môj vymeriavací základ pre dobrovoľné poistenie? 

Taký, aký si určíte. Avšak, musíte sa pohybovať v rozmedzí minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu. Rozhodujúci pritom bude balík poistenia, ktorý ste si zvolili, a príslušné sadzby pre jednotlivé druhy poistení.

Text

 

Ako vykonám platbu?

1

Poistné môžete zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:

 • bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke), 
 • poštovým poukazom, 
 • v pobočke Sociálnej poisťovne bankovou kartou.
2

Pri úhrade vždy správne zadajte identifikačné údaje platby:

 • variabilný symbol, ktorý vám pridelí Sociálna poisťovňa,
 • špecifický symbol označujúci obdobie, za ktoré sa platí poistné (napr. za júl 2024 je v tvare 072024 alebo 202407), 
 • pri trvalom platobnom príkaze je špecifický symbol v tvare 88.
3

Poistné uhraďte vždy v lehote jeho splatnosti

do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Text

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Vymeriavací základ sa každý rok 1. januára mení. Jeho výšku zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa (vychádza z priemernej hrubej mzdy v hospodárstve SR, zisťuje ju Štatistický úrad SR).  Sledovať jeho výšku potrebujete najmä vtedy, ak platíte poistné z minimálneho základu, aby ste pri jeho zvýšení neplatili príliš málo. Ak potrebujete zmeniť platobný príkaz, ktorý ste si nastavili v banke, musíte tak urobiť do 8. februára (aby vám poistné platilo za január).

DOBRÁ RADA:
Obsah

Na vypočítanie výšky poistného môžete použiť kalkulačku na webovej stránke Sociálnej poisťovne: 

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre DPO