Page title

Ukončiť dobrovoľné poistenie

Rozhodli ste sa ukončiť dobrovoľné poistenie? Prečítajte si, čo k tomu potrebujete.

Ako ukončím dobrovoľné poistenie?

Text
  1. Vyplníte tlačivo Registračný list FO – odhláška dobrovoľne poistenej osoby.
  2. Formulár zašlete:

Kedy mi poistenie zanikne?

Text

Dňom odhlásenia, najskôr teda odo dňa, kedy bola podaná odhláška.

Poistenec, ktorý už nemá záujem o dobrovoľné poistenie, môže sa z neho kedykoľvek odhlásiť.

Môže mi poistenie zaniknúť samo, bez odhlásenia?

Áno. V nasledujúcich prípadoch zaniká poistenie bez vášho odhlásenia, a to:

  • Ak vám vznikne pracovný pomer, automaticky vám zaniká dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ak vám ako SZČO vznikne povinné sociálne poistenie, automaticky vám zaniká dobrovoľné nemocenské poistenie. Dôchodkové poistenie však v oboch prípadoch trvá naďalej. Ak máte záujem o jeho ukončenie, je potrebné podať odhlášku z dôchodkového poistenia.
  • Ak je fyzickej osobe priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, zaniká jej dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. To nastáva dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia. Dôchodok je priznaný v deň, kedy Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie o priznaní dôchodku. 
  • V deň, keď vám priznajú invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, okrem dôchodkového poistenia.
  • Po priznaní predčasného starobného dôchodku (tu zanikajú všetky tri druhy dobrovoľného poistenia).
  • Po priznaní starobného dôchodku vám zanikne dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
  • Keď už nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo povolenie na prechodný pobyt, alebo povolenie na trvalý pobyt (tu zanikajú všetky tri druhy dobrovoľného poistenia).
  • Ak vôbec nezaplatíte poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace (to neplatí, ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti nebola v kalendárnom mesiaci povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie).

Môžem platiť poistné aj po jeho zániku?

Text

Uvedené je zbytočné, pretože pôjde o zaplatenie bez právneho dôvodu. Sociálna poisťovňa vám ho vráti (na základe vašej žiadosti alebo na základe vlastného zistenia), a preto vám takéto poistné nebude zohľadnené pri priznaní dávok.

Môžem požiadať o jeho vrátenie?

Text

Áno. Ak ste platili poistné aj po jeho zániku, môžete o jeho vrátenie požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, v ktorej ste boli ako dobrovoľne poistená osoba zaregistrovaní.