Page title

Zmeniť vymeriavací základ na platenie poistného

Je možné zmeniť vymeriavací základ?

Text

Áno. Môžete tak spraviť po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu.

Ako ho zmením?

Text

Odkedy bude platiť zmenený vymeriavací základ?

Text

Hneď nasledujúci mesiac po písomnom oznámení Sociálnej poisťovni. Napríklad, ak ste doručili písomné oznámenie o zmene vymeriavacieho základu 2. februára, platiť zo zmeneného vymeriavacieho základu budete až od 1. marca.

Musím zmenu vymeriavacieho základu oznámiť? Nemôžem jednoducho platiť menej alebo viac?

Text

Ak neoznámite zmenu vymeriavacieho základu a začnete platiť poistné z vyššej sumy, ako ste si určili v prihláške, považuje to Sociálna poisťovňa za poistné zaplatené bez právneho dôvodu a pri výpočte dávok naň neprihliada.