Page title

Ako požiadať o vdovecký dôchodok

Čo je vdovecký dôchodok?

Text
 • Vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku.
 • Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.
 • Ak vaša manželka odvádzala poistné do Sociálnej poisťovne (bola zamestnaná alebo si platila poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba poistné alebo dobrovoľne) či ho za ňu, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jej úmrtia pozostalému manželovi vznikne nárok na vdovecký dôchodok. Rovnako v prípade, ak zomrela v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania.

Mám nárok na vdovecký dôchodok?

Text

Za vdovca po zomretej žene sa považuje muž, ktorý bol s danou ženou v manželskom zväzku. Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerkou mali uzavreté manželstvo. 

Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie. 

 • Nárok na vdovecký dôchodok vám vzniká, ak ste vdovec po manželke, ktorá:
  • ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mala nárok na predčasný starobný dôchodok,
  • ku dňu smrti nepoberala niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnila podmienky nároku na starobný dôchodok,
  • zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
  • ku dňu smrti nepoberala starobný, predčasný starobný, či invalidný dôchodok, ale získala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Nárok na vdovecký dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretou manželkou rozviedli či ste so zomretou ženou žili ako druh a družka, a to aj v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí. 

Ak ste žili ako druhovia bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Odkedy vzniká nárok na vdovecký dôchodok?

Nárok na vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manželky, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň jej úmrtia. V prípade nezvestnej je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestná neprežila) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manželky za mŕtvu.  

Ako žiadať o vdovecký dôchodok?

Kde požiadam o vdovecký dôchodok?

 • O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde spíšete žiadosť o priznanie vdoveckého dôchodku.

Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete tu: Pobočky Sociálnej poisťovne.

Pre získanie kontaktov v prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži Informačno-poradenské centrum.

Ako si vybavím termín pre spísanie žiadosti o vdovecký dôchodok?

 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko), podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Rezervujte si váš termín pre spísanie žiadosti cez Rezervačný systém pre spísanie žiadosti o dôchodok.

Aké doklady potrebujem na spísanie žiadosti o vdovecký dôchodok?

Ak zomretá manželka poberala dôchodok a už nepracovala, treba predložiť nasledujúce doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, ak bolo manželstvo uzatvorené v cudzine a nie je zapísané v osobitnej matrike,
 • úmrtný list manželky, ak manželka zomrela v cudzine a úmrtie nie je zapísané v osobitnej matrike.
 • Rodné listy detí:
  • ak bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, predložíte rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
  • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku predložíte aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
  • v prípade, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa).
 • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke (a nepoberáte žiaden dôchodok), prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

Ak zomretá manželka ešte pracovala a nepoberala dôchodok, je potrebné doložiť i nasledujúce doklady:

 • doklad o ukončení vzdelania zomretej (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo ukončené),
 • poistenci narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Každé konanie a posudzovanie žiadosti je individuálne, a preto môžu byť potrebné aj ďalšie doklady, podľa toho, aké skutočnosti treba ešte dokladovať. Poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne.

Ako je to v prípade, ak vybavujem súčasne aj sirotský dôchodok?

Sirotský dôchodok je možné vybaviť len pre nezaopatrené dieťa do 26. roku života, ktoré študuje, alebo pre zlý zdravotný stav nemôže študovať, ani vykonávať zárobkovú činnosť (podrobnejšie v časti: Sirotský dôchodok). Ak spĺňa maloleté dieťa podmienky pre získanie nároku na sirotský dôchodok, žiadosť o sirotský dôchodok môžete podávať vy pod rodným číslom maloletého dieťaťa.

Ako bude prebiehať spísanie žiadosti?

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom) spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o vdovecký dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. 

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).
 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na vdovecký dôchodok, avšak je potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

 • Suma vdoveckého dôchodku je 60 % sumy dôchodku zomretej manželky, na ktorý mala alebo by mala nárok ku dňu smrti. 
 • Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretá manželka poberala alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mala nárok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vdovecký dôchodok v plnej sume dostanete len vtedy, ak sami nemáte nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať len vyšší dôchodok. Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte nižšia ako suma vdoveckého dôchodku, dostanete vdovecký dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

Podľa čoho sa vypočíta suma dôchodku?

Podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a podľa výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretá získala. 

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

Podrobnejšie informácie o tom, ako je dôchodok vyplácaný, sa dozviete v časti Poukazovanie dôchodku.

Môžem poberať dôchodok aj v hotovosti?

Áno, ale je potrebné o to vopred požiadať.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Viac informácií nájdete tu: Poukazovanie dôchodku.

Ako dlho sa vypláca vdovecký dôchodok?

 • Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku trvá väčšinou dva roky od smrti manželky. 
 • Po dvoch rokoch možno vdovecký dôchodok poberať len v nasledujúcich prípadoch:
  • ak vdovec dovŕšil dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo),
  • ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretej vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovec či jeho osvojené dieťa alebo ak bolo dieťa vdovcovi alebo zomretej manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva,
  • ak je vdovec invalidný a jeho schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent,
  • ak vychoval aspoň tri deti alebo
  • ak dovŕšil aspoň 52 rokov a vychoval dve deti
  • ak dovŕšil aspoň 57 rokov a vychoval jedno dieťa

Kedy vdovecký dôchodok zaniká?

Vdovecký dôchodok vám zanikne v prípade,

 • ak uzavriete nové manželstvo alebo 
 • ak ste úmyselným trestným činom spôsobili smrť manželky, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Nárok na výplatu vdoveckého dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovecký dôchodok alebo jeho časť patrili.

Môže sa výplata vdoveckého dôchodku obnoviť?

Áno. Ak vám zanikne nárok na výplatu vdo­veckého dôchodku z dôvodu uplynutia dvoch rokov (či z dôvodu, že ste prestali spĺňať niektorú z podmienok), no po čase začnete opäť niektorú z podmienok spĺňať, nárok na výplatu vdo­veckého dôchodku sa vám obnoví. 

Ako požiadam o obnovenie vdoveckého dôchodku?

O uvoľnenie výplaty vdo­veckého dôchodku požiadate Sociálnu poisťovňu neformálnou žiadosťou (listom). V žiadosti uvediete meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiadate o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že ste naďalej vdovcom po zomretej manželke (že ste sa znovu neoženili), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

O uvoľnenie výplaty dôchodku požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete tu: Pobočky Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o obnovenie výplaty dôchodku spolu s čestným vyhlásením môžete aj zaslať:  

·         poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 

·         elektronicky (ak využívate elektronický občiansky preukaz – eID) cez www.slovensko.sk

V prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, kontaktujte Informačno-poradenské centrum.

Text

Viac informácií pozri v časti DÔCHODKOVÉ POISTENIE – VDOVECKÝ DÔCHODOK.