Page title

Prihlásiť sa na dôchodkové poistenie / odhlásiť – Výnimky

Podanie prihlášky

Text

Som poistencom štátu, musím sa do Sociálnej poisťovne prihlasovať?

Prihlášku do Sociálnej poisťovne musíte podať len vtedy, ak ste:

 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov, ak nemáte nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a
 • fyzická osoba, ktorá podľa zmluvy vykonáva osobnú asistenciu osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne pričom osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje osobná asistencia, nemá nárok na peňažný príspevok za osobnú asistenciu (úradom práce neevidovaná zmluva) a
 • fyzická osoba, ktorá bola v roku 2023  členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonávala v roku 2023  pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem: prihlášku fyzická osoba podáva na účely dôchodkového poistenia v roku 2023. 

Postup vybavenia

Pre podanie prihlášky do Sociálnej poisťovne ako poistenec štátu nasledujte tieto kroky:

1

Vyplňte potrebné tlačivá

Vyplňte tlačivo Registračný list fyzickej osoby – prihláška FO, za ktorú platí štát, a v prípade ak ste fyzická osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov aj Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku, že sa riadne staráte o dieťa na účely dôchodkového poistenia.

V prípade, ak ste boli v roku 2023 členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, pre ktoré ste v roku 2023 vykonávalite pracovnú činnosť bez práva na príjem, vyplňte aj tlačivo  „Čestné vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo v charitatívnom spoločenstve a výkonu pracovnej činnosti pre spoločenstvo bez práva na príjem“ a priložte k nemu aj prílohy:

 1. Potvrdenie o členstve v cirkevnom, rehoľnom alebo charitatívnom spoločenstve v roku 2023 a období vykonávania pracovnej činnosti bez práva na príjem pre toto spoločenstvo - vystavené spoločenstvom.
 2. Fotokópia zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pre spoločenstvo, resp. inú dohodu so spoločenstvom o vykonávaní pracovnej činnosti bez práva na príjem pre spoločenstvo v roku 2023.

Tlačivá majú k dispozícii aj pobočky Sociálnej poisťovne.

2

Tlačivá doručte Sociálnej poisťovni

 • osobne do pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu, 
 • •    elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk (ak máte elektronický občiansky preukaz - eID),(Potvrdenie o členstve v cirkevnom, rehoľnom alebo charitatívnom spoločenstve a období vykonávania pracovnej činnosti bez práva na príjem pre toto spoločenstvo v roku 2023 musí byť predložené Sociálnej poisťovni v origináli)
 • poštou.
Text

 

 

Podanie odhlášky

Kedy ako poistenec štátu mám podať odhlášku zo Sociálnej poisťovne?

Máte POVINNOSŤ podať odhlášku, ak ste:

 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov alebo
 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov

a skončíte poskytovanie riadnej starostlivosti. Za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje napr. skutočnosť, že o dieťa sa začne starať iná osoba (napr. otec) alebo bolo dieťa zverené do starostlivosti inej osobe.

Pozor: Skončenie poberania rodičovského príspevku alebo umiestnenie dieťaťa do materskej školy sa nepovažuje za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa. Ak sa napr. matka stará o dieťa aj po ukončení poberania rodičovského príspevku, ale nepracuje (nie je teda dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO), pokračuje jej poistenie poistenca štátu. Odhlášku teda nepodáva, pretože sa naďalej riadne stará o dieťa do šesť rokov. Ak začne pracovať, prestáva byť automaticky poistencom štátu (nemusí však podať odhlášku, zánik poistenia jej zaeviduje Sociálna poisťovňa).

Povinnosť podať odhlášku máte tiež v prípade, ak ste:

 • fyzická osoba, ktorá podľa zmluvy vykonáva osobnú asistenciu osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne a podali ste prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie alebo,
 • fyzická osoba, ktorá je bola v roku 2023 členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonávatela v roku 2023 pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem, a to do ôsmich dní od skončenia členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo charitatívnom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti pre toto spoločenstvo, ak k skončeniu došlo v priebehu roka 2023.

Máte MOŽNOSŤ podať odhlášku, ak:

ako poistenec štátu z akéhokoľvek dôvodu nemáte záujem, aby za vás štát platil poistné na dôchodkové poistenie. Máte možnosť podať z tohto poistenia odhlášku. Dôchodkové poistenie ako poistenca štátu vám zanikne odo dňa odhlásenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak by ste sa po odhlásení rozhodli, že chcete byť opätovne poistencom štátu, môžete podať prihlášku a poistenie vám vznikne odo dňa uvedeného v prihláške, avšak najskôr odo dňa nasledujúceho po odhlásení sa z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu. Samozrejme toto platí iba vtedy, ak spĺňate podmienky byť poistencom štátu.

Zánik dôchodkového poistenia poistenca štátu

Text

Všetkým poistencom štátu povinné dôchodkové poistenie zaniká aj dňom, od ktorého už nespĺňajú aspoň jednu zákonom uloženú podmienku pre možnosť byť dôchodkovo poistený ako poistenec štátu.

Fyzickej osobe, ktorá bola v roku 2023 členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a v roku 2023 vykonávala pre nich pracovnú činnosť bez práva na príjem, povinné dôchodkové poistenie zaniká dňom skončenia členstva v cirkevnom, rehoľnom alebo charitatívnom spoločenstve alebo dňom skončenia vykonávania pracovnej činnosti pre toto spoločenstvo, najneskôr však dňom 31. decembra 2023 (t. j. posledným dňom kalendárneho roka 2023 v súlade s ustanovením § 293fv ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 125/2022 Z. z.).

Aké sú moje povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Aké sú moje povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Pre posúdenie zániku dôchodkového poistenia je potrebné, aby ste ako poistenec štátu v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu bezodkladne oznámili, ak

 • máte bydlisko (v zmysle koordinačných nariadení EÚ je bydlisko miesto, kde sa osoba väčšinou zdržiava, kde má rodinu, majetok, centrum svojich životných záujmov) na území iného členského štátu Európskej únie, štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „členský štát EÚ“),
 • ste povinne poistený v inom členskom štáte EÚ,
 • sa na vás uplatňuje medzinárodná zmluva vo veciach sociálneho zabezpečenia, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky,
 • máte priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v inom členskom štáte EÚ,
 • stratíte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu EÚ,
 • sa vzťahuje alebo sa na vás začne vzťahovať zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.