Page title

Nemám povinnosti – som automaticky poistený v SP

Kto má nárok / Podmienky nároku

Ktorým osobám platí dôchodkové poistenie štát?

Sociálna poisťovňa na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky eviduje ako poistencov štátu nasledujúce kategórie osôb:

Poistencom štátu je teda aj vojak dobrovoľnej prípravy, ktorému vzniká povinné dôchodkové poistenie poistenca štátu odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie.

Informácie o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy zasiela Sociálnej poisťovni Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, preto sa vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy ako poistenci štátu nemusia do Sociálnej poisťovne prihlasovať. Sociálna poisťovňa ich tiež zaeviduje automaticky.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za zamestnanca a povinne poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské, ak im povinné dôchodkové poistenie trvá.

Platenie poistného

V akej výške za mňa štát platí poistné?

Štát platí za poistenca štátu poistné v roku 2024 

  • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4,00 % príslušnej DSS),
  • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu,
  • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie, je:

  • pre osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do veku šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok  2024 je vymeriavací základ v sume 782,40 eura),
  • pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobných asistentov, vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, fyzické osoby, ktorým je priznaný kompenzačný príspevok – mesačne 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2024 platí minimálny vymeriavací základ v sume 652 eura),
  • pre fyzické osoby, ktoré boli v roku 2023 členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva na rok 2023 v sume 605,50 eura (mesačne 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné)

Elektronický účet poistenca

Kde nájdem ako poistenec štátu informácie o svojom dôchodkovom poistení?

Sociálna poisťovňa vo svojich eSlužbách poskytuje užitočnú a praktickú službu Elektronický účet poistenca. Prostredníctvom tejto služby – v časti Poistenia platené štátom, si ako poistenec štátu môžete nájsť všetky informácie o svojom dôchodkovom poistení.

Za účelom získania prístupu k svojmu účtu poistenca štátu sa môžete obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu alebo si prístup vybavíte elektronicky (ďalšie informácie a postup tu: Elektronický účet poistenca).