Page title

Platiť poistné na Slovensku pri činnosti v zahraničí

Vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť v zahraničí? Zaujíma vás, kde máte platiť poistné na sociálne zabezpečenie? Táto povinnosť vám vznikne spravidla v krajine, v ktorej svoju činnosť reálne vykonávate. Za určitých podmienok však môžete platiť poistné na Slovensku.

Kedy môžem platiť poistné na Slovensku?

Text

Ak ste SZČO dočasne pôsobiaca v zahraničí,  poistné na sociálne zabezpečenie si môžete naďalej platiť na Slovensku:

 • ak pracujete v niektorom z členských  štátov EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska na základe
  tzv. inštitútu vyslania SZČO a Sociálna poisťovňa vám vystavila príslušný prenosný dokument A1 alebo 
 • ak pracujete súčasne vo viacerých členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska z dôvodu súbežného výkonu činnosti ako SZČO a inštitúcia štátu bydliska vám určila, že budete podliehať slovenskej legislatíve alebo
 • ak pracujete vo viacerých členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska z dôvodu súbežného výkonu z dôvodu výkonu činnosti zamestnanca a činnosti ako SZČO a inštitúcia štátu bydliska vám určila, že budete podliehať slovenskej legislatíve.

V týchto prípadoch sa na vás bude aj naďalej vzťahovať slovenská legislatíva a svoje povinnosti, vrátane platby sociálneho poistenia, si budete plniť na Slovensku. Na preukázanie tejto skutočnosti v zahraničí treba požiadať o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1).

 

Kedy môžem využiť inštitút vyslania pre SZČO?

Text

Ako SZČO môžete byť vyslaný na prácu do zahraničia prostredníctvom inštitútu vyslania, ak spĺňate nasledovné podmienky:

 • pred vyslaním do zahraničia ste mali oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku v období minimálne dvoch mesiacov (povinné poistenie na sociálne zabezpečenie nie je podmienkou), 
 • trvanie činnosti ako SZČO v zahraničí nebude trvať dlhšie ako 24 mesiacov,
 • na Slovensku vám ostanú prostriedky, ktoré vám umožnia vykonávať zárobkovú činnosť ako SZČO aj po návrate zo zahraničia (napr. zachovanie kancelárie alebo priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • za prácou odchádzate do niektorého z členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska alebo do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Text

 

Ako postupovať pri vyslaní SZČO?

1

Pred odchodom do zahraničia vyplňte príslušnú žiadosť

Žiadosť o vystavenie tlačiva PD A1 z dôvodu vyslania SZČO na územie iného členského štátu EÚ (tlačivo žiadosti je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne.)

2

Podpísanú žiadosť doručte pobočke Sociálnej poisťovne

podľa miesta trvalého pobytu v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

3

Pobočka Sociálnej poisťovne vám potvrdenie vystaví,

ak spĺňate všetky podmienky vyslania najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle vám ho na vami uvedenú adresu.

Text

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Akékoľvek zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, ste povinný písomne oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v lehote do desiatich dní. Využiť pritom môžete tlačivo Oznámenie SZČO o zmenách, ktoré nastali počas vyslania.

Text

 

Ako postupovať pri súbežnom výkone činností?

1

Pred odchodom do zahraničia vyplňte príslušnú žiadosť

2

Podpísanú žiadosť spolu s ďalšími dokladmi doručte pobočke Sociálnej poisťovne

podľa miesta trvalého pobytu, ktorá ju postúpi na spracovanie ústrediu Sociálnej poisťovne.

Pozor, v prípade ak sa vaše bydlisko nachádza na území iného členského štátu než je Slovenská republika, ústredie Sociálnej poisťovne postúpi žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska. To neplatí, ak je k žiadosti priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.

Ak spĺňate všetky podmienky, ústredie Sociálnej poisťovne vám potvrdenie vystaví  najneskôr v lehote 60 dní od doručenia žiadosti a zašle vám ho na vami uvedenú adresu.

Text

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 
Obsah

Akékoľvek zmeny, týkajúce sa vašej činnosti v zahraničí ste povinný písomne oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v lehote do desiatich dní. Využiť pritom môžete tlačivo Oznámenie o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1.

Text

 

Čo musím vedieť o prenosnom dokumente A1?

 • Prenosný dokument A1 vám Sociálna poisťovňa vystaví bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.
 • Prenosný dokument A1 musíte mať v zahraničí vždy so sebou. Preukážete sa ním v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu alebo ak by ste utrpeli pracovný úraz.
 • Prenosný dokument nie je potrebné prekladať do iného jazyka, keďže má jednotný formát vo všetkých štátoch, v ktorých platí.
Text

Viac o činnosti SZČO v zahraničí nájdete v časti: Ísť pracovať do zahraničia.