Page title

Platiť poistné – Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2024:

Text
 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na starobné poistenie 14 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 4 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie sa vzťahujú právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného môže SZČO využiť
Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.

Kde získam údaje potrebné k platbe?

Text

Výšku poistného a údaje potrebné k platbe vám Sociálna poisťovňa oznámi: 

 • v januári (len ak sa vás týka zmena výšky minimálneho alebo maximálneho poistného),
 • v júli (po podaní daňového priznania v riadnom termíne) alebo 
 • v októbri (pri posune termínu podania daňového priznania) príslušného roka.

Ako vykonám platbu?

1

Poistné môžete zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:

2

Pri úhrade vždy správne zadajte identifikačné údaje platby:

 • variabilný symbol, ktorý vám pridelí Sociálna poisťovňa,
 • špecifický symbol označujúci obdobie, za ktoré sa platí poistné (napr. za júl 2024 je v tvare 072024 alebo 202407),
 • pri trvalom platobnom príkaze je špecifický symbol v tvare 88.
3

Poistné uhraďte vždy v lehote jeho splatnosti

do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Text

 

 

Obsah

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň. 

Čo sa stane, ak zaplatím po lehote splatnosti?

Text

Ak poistné uhradíte s oneskorením, Sociálna poisťovňa vám predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne. Penále ste povinný zaplatiť aj v prípade, ak uhradíte nižšiu sumu poistného.

Viac v časti: Zaplatiť dlh.