Page title

Požiadať o vrátenie preplatku poistného

Preplatok je poistné zaplatené bez právneho dôvodu. Vzniknúť môže, ak platíte poistné vo vyššej sume, ako to od vás vyžaduje zákon alebo platíte v období, kedy platiť nemusíte (napr. počas práceneschopnosti). Takto zaplatené poistné Sociálnej poisťovni nepatrí a preto vám ho musí vrátiť. 

 

Mám preplatok, ako postupovať?

1

Ak vám vznikne preplatok, Sociálna poisťovňa vám ho vráti:

  • z vlastnej iniciatívy, ak preplatok zistí pri kontrole platieb alebo
  • na základe písomnej žiadosti.
2

Ak sa o vrátenie preplatku rozhodnete požiadať,

vaša žiadosť musí obsahovať:

  • vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, variabilný symbol, rodné číslo),
  • spôsob výplaty preplatku – či má byť poukázaný poštovým poukazom alebo vyplatený na účet (v tomto prípade uveďte aj číslo bankového účtu).

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť vám preplatok do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti (ak suma preplatku je v úhrne päť eur a viac), alebo do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

Text

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 
Obsah

Právo na vrátenie poistného sa premlčí uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola predmetná platba pripísaná na účet Sociálnej poisťovne.

Text

 

Možno preplatok zaúčtovať, ak mám voči Sociálnej poisťovni dlh?

Text

Áno, v prípade pohľadávky voči Sociálnej poisťovni, váš preplatok použije Sociálna poisťovňa zo zákona na zápočet svojej pohľadávky. 

Príklad

Ak Sociálna poisťovňa voči vám eviduje pohľadávku (dlžné poistné) napríklad za mesiac január v sume 25,00 eur a zároveň máte preplatok na poistnom vo výške 10,00 eur, Sociálna poisťovňa vám preplatok nevráti, ale zaúčtuje ho na váš účet za mesiac január. Zostatok vášho dlhu po zápočte pohľadávky bude vo výške 15,00 eur.  

Text

Pozor, preplatok na poistnom v žiadnom prípade nemožno brať do úvahy pri posudzovaní nároku na jednotlivé sociálne dávky, kedže ide o poistné zaplatené bez právneho dôvodu.

 

Ako môžem predísť preplatku poistného?

Text

Výšku poistného si pravidelne kontrolujte! Ako na to sa dozviete v časti: Overiť si, či platím správne poistné.