Page title

Prihlásiť sa ako SZČO / Odkedy mi vznikne povinnosť platiť poistné

Máte príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti? Zaujíma vás, či ste povinný prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne? Začiatok samostatnej zárobkovej činnosti ešte neznamená, že z nej musíte platiť sociálne odvody. Táto povinnosť vám vznikne najskôr po podaní daňového priznania a prekročení zákonom stanovenej hranice príjmu pre konkrétny rok.

Musím sa ako SZČO prihlásiť do Sociálnej poisťovne?

Text

Nie, Sociálnej poisťovni začiatok svojej zárobkovej činnosti nemusíte oznamovať. Začiatok živnosti oznamuje Sociálnej poisťovni priamo príslušný živnostenský úrad. Ak ste SZČO, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť na základe oprávnenia, vznik oprávnenia taktiež neoznamujete. Sociálnej poisťovni vznik oprávnenia oznámia príslušné inštitúcie, ktoré oprávnenie udelili. 

Text

 

Ako postupovať po podaní daňového priznania?

1

Skontrolujte si, aká je výška vášho príjmu z podnikania

a inej samostatnej zárobkovej činnosti za posledný kalendárny rok.

2

Ak výška vášho príjmu presahuje zákonom stanovenú hranicu

určujúcu vznik povinného poistenia (v roku 2024 z príjmov dosiahnutých za rok 2023 je hranica príjmu 7 824 eur), povinné poistenie vám vznikne:

  • od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka alebo 
  • od 1. októbra nasledujúceho kalendárneho roka, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.
3

Sociálna poisťovňa vám do 20 dní (v júli alebo v októbri) oznámi:

  • vznik (prípadne zánik) povinného poistenia,
  • váš vymeriavací základ, resp. jeho zmenu, 
  • výšku poistného, 
  • lehoty splatnosti poistného, 
  • údaje týkajúce sa platby poistného  (špecifický symbol, variabilný symbol).
4

Začnite platiť poistné,

nemáte žiadne iné povinnosti.

Text

 

Čo ak si poistné platím, no v nasledujúcom roku dosiahnem nižší príjem?

Text

Ak ste povinne poistený a v nasledujúcom zdaňovacom období dosiahnete ročný príjem rovný alebo nižší ako je zákonom stanovená hranica, povinné poistenie vám zanikne k 30. júnu nasledujúceho kalendárneho roka (resp. k 30. septembru,  ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Zánik povinného poistenia vám oznámi Sociálna poisťovňa v 20-dňovej lehote.

Text

Viac o úhrade poistného sa dozviete v časti: Platiť poistné - SZČO.