Page title

Prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie

Plánujete poberať niektorú z dávok sociálneho poistenia? Nárok na dávky je vo väčšine prípadov podmienený trvaním poistenia v zákonom stanovenej dĺžke. Ako SZČO nemáte automaticky povinnosť platiť si všetky druhy poistenia, platiť si ich však môžete formou dobrovoľného poistenia, aby vám v budúcnosti vznikol nárok na dávku.

 

Na ktoré druhy poistenia sa môžem dobrovoľne prihlásiť?

Text

Ak ste SZČO s povinným dôchodkovým a nemocenským poistením v Sociálnej poisťovni sa môžete prihlásiť:

 • len na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo
 • len na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, alebo 
 • na kombináciu dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ako SZČO môžete byť dobrovoľne poistený aj počas prerušenia povinného poistenia z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom máte nárok na rodičovský príspevok.

Text

Ak ste SZČO bez povinného poistenia, prihlásiť sa môžete:

 • len na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo
 • na kombináciu dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného nemocenského poistenia, alebo 
 • na kombináciu všetkých troch druhov dobrovoľného poistenia (dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti).

Ako sa prihlásiť?

1

Podáte si prihlášku na dobrovoľné poistenie

prostredníctvom vyplneného a podpísaného Registračného listu fyzickej osoby.

2

K prihláške priložte vyhlásenie

Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby v ktorom potvrdíte, že súčasne nie ste poistený v žiadnom inom členskom štáte EÚ, štátu EHP, v Švajčiarskej konfederácii alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

3

Tlačivá doručte Sociálnej poisťovni

príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu:

 • osobne,
 • poštou alebo
 • prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk)

   

Dobrovoľné poistenie vám môže vzniknúť najskôr odo dňa podania prihlášky. 

Text

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Spätné prihlásenie nie je možné, je preto potrebné strážiť si lehoty na podanie prihlášky. Inými slovami, ak v budúcnosti chcete získať nárok na určitú dávku (napr. nárok na materské, alebo dávku v nezamestnanosti), ktorej priznanie je podmienené stanoveným počtom dní poistenia, prihlášku si musíte podať v dostatočnom predstihu.

Text

Viac o podmienkach dobrovoľného poistenia nájdete v časti: Dobrovoľne poistený.