Page title

Zaplatiť dlh

Nezaplatili ste poistné do Sociálnej poisťovne? Ak si poistné neplatíte alebo ho platíte v nesprávnej výške, vzniká vám voči Sociálnej poisťovni dlh, ktorý ste povinný uhradiť.

Ako sa dozviem, že mám dlh?

Text

Ak ste Sociálnej poisťovni poskytli svoje kontaktné údaje, na nezaplatenie alebo nesprávne zaplatenie poistného vás každý mesiac upozorní email alebo SMS správa. Ak poistné aj napriek tomu neuhradíte, stávate sa dlžníkom a vaše meno bude zverejnené v Zozname dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Ako mám postupovať, ak mám dlh?

1

Zaplaťte dlh podľa pokynov v písomnom rozhodnutí,

ktoré vám doručí Sociálna poisťovňa. Takto vás môže vyzvať na úhradu:

  • dlžnej sumy poistného,
  • penále za omeškanie platby poistného alebo
  • uloženej pokuty.
2

Dlh uhraďte jednorazovo alebo splátkovým kalendárom

O splátkový kalendár môžete požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Ak vám ho Sociálna poisťovňa schváli, v súlade so zákonom určí:

  • výšku splátok, 
  • výšku úrokov, 
  • lehoty k splatnosti jednotlivých splátok, 
  • číslo účtu pobočky v Štátnej pokladnici na uhrádzanie splátok.  

Požadované platby uhraďte vždy v lehote ich splatnosti. 

(Zároveň nezabúdajte riadne uhrádzať bežné poistné.)

Text

 

 

Čo sa stane, ak dlh neuhradím?

Text

Sociálna poisťovňa môže pristúpiť k vymáhaniu dlhu prostredníctvom:

  • správneho výkonu podľa zákona o sociálnom poistení,
  • exekútora spôsobmi upravenými v Exekučnom poriadku alebo
  • mandátnej správy (t. j. vymáhanie inou právnickou osobou na základe zmluvy o prevode vymáhania pohľadávok uzavretou Sociálnou poisťovňou).

 

Obsah

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Sociálna poisťovňa vám dlžné poistné a penále za omeškanie platby nemôže odpustiť a každý neuhradený dlh vyšší ako 5 eur vymáha.

Ako môžem predísť dlhom voči Sociálnej poisťovni?

Text

Výšku poistného si pravidelne kontrolujte. Ako na to sa dozviete v časti: Overiť si, či platím správne poistné.