Page title

B2B služby pre odvádzateľov poistného – Otázky a odpovede

Sociálna poisťovňa odštartovala pilotný projekt, ktorý zamestnávateľom uľahčí prehľad o práceneschopnosti svojich zamestnancov a jej spracovanie. Ide o elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne priamo do mzdového sofvéru. Služba, ktorá prináša benefity pre zamestnávateľov, je už vo vybraných softvéroch dostupná. Nasledujúce otázky a odpovede vám pomôžu lepšie sa s touto novou službou oboznámiť.

Čo je to služba B2B a komu je určená?

Služba B2B pre odvádzateľa poistného je ďalšou možnosťou ako poslať a prijať údaje do/zo Sociálnej poisťovne. Je to ďalšia možnosť komunikácie so Sociálnou poisťovňou popri existujúcom spôsobe prostredníctvom prihlásenia sa na portál eSlužieb (je teda možné mať oba spôsoby).

Služba B2B je technické riešenie, ktoré zabezpečuje priame spojenie softvéru zamestnávateľa so softvérom Sociálnej poisťovne, bez prítomnosti koncového používateľa – „účtovníčky“. Tá vykonáva činnosť výlučne v mzdovom alebo personálnom programe zamestnávateľa, ktorý na pozadí pošle dokument a prijme údaje (prehľady) priamo do svojho programu.

Služba je určená najmä väčším zamestnávateľom ako aj firmám (tiež zamestnávateľom), ktoré vykonávajú činnosti v mene odvádzateľa alebo viacerých odvádzateľov poistného. Služba v aktuálnom pilotnom projekte nie je zatiaľ k dispozícii pre externé účtovníčky-živnostníčky, ktoré nie sú zamestnávateľmi.

Keďže ide o priame spojenie „na pozadí“ medzi softvérom zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne, je potrebné zo strany zamestnávateľa využívať softvér, ktorý takúto možnosť podporuje. Aktuálne ide o pilotný režim pre prenos údajov o ePN, za účelom overenia funkčnosti s vybranými dodávateľmi softvéru (Vema a Kros).

Čo službou B2B ako zamestnávateľ získam?

Zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne komunikovať prostredníctvom B2B služby získa dve hlavné výhody:

 • Nemusí pre každú „účtovníčku / mzdárku“ zvlášť riešiť vlastné účty a prístupy na portál eSlužieb („používateľ portálu“), strážiť či daný používateľ portálu stratil oprávnenie na výkon činností v mene zamestnávateľa a pod. Tieto činnosti prechádzajú priamo na personálny / mzdový softvér.
 • Získa na používanie jednoduchú a transparentnú možnosť elektronicky splnomocniť inú firmu (zamestnávateľa) na výkon činnosti v jeho mene. Doslova niekoľkými klikmi vie udeliť poverenie inému účastníkovi služby B2B odvádzateľ poistného konať v jeho mene. (Detaily nájdete v odpovediach nižšie).

Zamestnávateľ, ktorý vykonáva mzdovú a personálnu agendu vlastnými kapacitami a rozhodne sa komunikovať prostredníctvom B2B (odvádzateľ poistného), by si mal aktivovať ním vlastnený mzdový / personálny program na použitie v rámci B2B.
 

Zamestnávateľ, ktorý nevykonáva mzdovú a personálnu agendu vlastnými kapacitami a poveril vykonávaním činnosti v jeho mene iný subjekt, by mal elektronicky v rámci B2B služby poveriť (splnomocniť) iného účastníka B2B na výkon činnosti v jeho mene.

Firmy (zamestnávatelia) vykonávajúce mzdovú a personálnu agendu za iných zamestnávateľov potrebujúv rámci B2B služby dostať poverenie (splnomocnenie) na výkon činnosti v mene iného zamestnávateľa.

Kto predkladá žiadosť o zriadenie služby B2B (odvádzateľ poistného) a akou formou?

Žiadosť predkladá zamestnávateľ, ktorý chce využívať B2B službu, ale aj firma, ktorá robí mzdy pre zamestnávateľov, aby mohla byť integrovaná do tejto služby.

Žiadosť o zriadenie prístupov je potrebné zaslať výlučne prostredníctvom elektronickej schránky (e-schránky) žiadateľa. Upozorňujeme, že ide o elektronickú schránku zriadenú zamestnávateľovi zo strany štátu v rámci eGovermentu (a aktivovanú na zasielanie), nie eSlužby Sociálnej poisťovne. Takto je zabezpečené aj overenie odosielateľa (nie je potrebné žiadosť overovať notárom alebo matrikou, čiže kto ho vykonal, kedy a v koho mene).

Čo sa týka prílohy k žiadosti „Poverenie na podpis žiadosti a určenie správcu“, tú je taktiež potrebné pripojiť ako prílohu k samotnej žiadosti (nie je potrebné ďalšie overenie). Prílohu k žiadosti nie je potrebné zasielať v prípade, ak žiadosť podpisuje a správcu priamo určuje osoba oprávnená konať za žiadateľa podľa výpisu z obchodného (napr. konateľ, predseda predstavenstva a pod.).

Ako správne vyplním žiadosť a identifikujem sa v nej?

Správnym vyplnením žiadosti je možné skrátiť lehotu pridelenia prístupov, preto dbajte na tieto praktické rady. Vyplňte údaje v prvých častiach nasledovne:

„Identifikácia odvádzateľa poistného a údaje potrebné k zriadeniu prístupu“ – do tejto časti v úvode žiadosti sa uvádzajú údaje o žiadateľovi. Žiadateľom je vždy zamestnávateľ (odvádzateľ poistného), a to bez ohľadu na to, či zároveň ide aj o firmu – subjekt B2B  (t. j. zamestnávateľa), ktorá bude vykonávať činnosti v mene iného zamestnávateľa.

„Správcom prístupov žiadateľ poveruje osobu/y v pracovnoprávnom vzťahu k odvádzateľovi poistného“ – v tejto časti sa uvádza správca prístupov. Správcom prístupov môže byť iba osoba v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, napríklad zamestnanec žiadateľa (nemôže ním byť externý mzdový účtovník). Žiadateľ následne bude spravovať možnosti B2B iba prostredníctvom svojho správcu prístupov.

Aké je úloha správcu prístupov a jeho možnosti v B2B službe?

Spravovať možnosti B2B z pohľadu správcu znamená:

 • sám si aktivovať token pre svoj mzdový / personálny program
 • splnomocniť iný subjekt B2B na výkon činností v jeho mene
 • pridať, zrušiť správcu prístupov a pod.

Správca prístupov je práve tá osoba, ktorej bude reálne pridelená služba B2B s údajmi žiadateľa a tejto osobe bude zriadený účet na portáli eSlužieb Sociálnej poisťovne (ak už nemá existujúci účet napríklad v súvislosti so službou Elektronický účet poistenca). Správca prístupov v žiadnom prípade nezískava možnosť priameho výkonu činností, ako ich má v súčasnosti konkrétna účtovníčka so zriadenou službou „Odvádzateľ poistného“.

 

Aké sú základné podmienky, ak chcem ako zamestnávateľ splnomocniť na výkon činnosti iný subjekt?

Ak ako zamestnávateľ chcete splnomocniť na výkon činnosti vo vašom mene iný subjekt B2B, platí nasledovné:

 • obaja účastníci B2B podali žiadosť a bola im zriadená služba B2B odvádzateľ poistného,
 • jeden účastník B2B poverí (splnomocní) druhého priamo cez túto možnosť v rámci služby B2B odvádzateľ poistného.

Som zamestnávateľ, chcem splnomocniť externú účtovnú firmu, ako mám postupovať?

V tomto prípade využijete jednoduchú a transparentnú možnosť elektronicky splnomocniť inú firmu (zamestnávateľa) na výkon činnosti v jeho mene.

Predpokladom je, aby obe strany boli účastníkmi B2B, t. j. zamestnávateľ, ktorý chce splnomocniť na výkon činnosti v jeho mene inú firmu, ako aj firma (tiež zamestnávateľ), ktorá bude vykonávať činnosť v mene iného zamestnávateľa. Preto je potrebné, aby obe strany podali žiadosť a bola im zriadená služba B2B (odvádzateľ poistného).

Postup je potom jednoduchý: v samotnej službe si zvolíte časť určenú pre splnomocnenie, zadáte identifikátor B2B firmy (zamestnávateľa), ktorého chcete splnomocniť na výkon činnosti vo vašom mene. Identifikátor B2B dostane každý účastník B2B so zriadenou službou B2B (odvádzateľ poistného), t. j. firma (zamestnávateľ) ktorého chcete splnomocniť na výkon činnosti vo vašom mene, vám tento údaj poskytne.

 

Je možné udelené splnomocnenie zrušiť a dať ho niekomu inému?

Samozrejme, aj takáto možnosť je súčasť novej služby B2B odvádzateľ poistného.
Každý kto je zapojený do novej služby (je účastníkom B2B), tzn. podal žiadosť a bola mu pridaná služba B2B (odvádzateľ poistného), získava, okrem iného, v časti splnomocnení priamo v tejto službe:

 • prehľad komu udelil splnomocnenie (koho určil na výkon činností v jeho mene)
 • prehľad za koho má udelené splnomocnenie (v koho mene môže vykonávať činnosti).

Takýto úkon vie urobiť za žiadateľa (odvádzateľ poistného – zamestnávateľa) jeho správca prístupov.
 

Ak sme firma, ktorá robí mzdy pre zamestnávateľov, musíme tiež o službu B2B (odvádzateľ poistného) požiadať?

Áno, je potrebné, aby ste vyplnili a zaslali žiadosť. Na to, aby ste mohli používať službu B2B, musíte byť účastníkom B2B, tak ako aj zamestnávateľ, pre ktorého budete robiť mzdy. Taktiež ste v pozícii zamestnávateľa a získavate, tak ako každý, kto je zapojený v B2B:

 • možnosť sám pre seba použiť službu B2B
 • možnosť poveriť iného na použitie B2B v jeho mene
 • možnosť byť poverený iným na použitie B2B v jeho mene

Ak sme firma, ktorá robí mzdy pre zamestnávateľov, ako to bude pre nás ako aj zamestnávateľov celé fungovať ?

V tomto prípade vás musí v prvom rade zamestnávateľ poveriť (splnomocniť) na výkon činností v jeho mene, a to práve prostredníctvom samotnej služby B2B odvádzateľ poistného. Predpokladom je, aby boli obe strany účastníkmi B2B, t. j. zamestnávateľ, ktorý chce splnomocniť na výkon činnosti v jeho mene ako aj firma (tiež zamestnávateľa), ktorý bude vykonávať činnosť v mene iného zamestnávateľa podali žiadosť a bola im zriadená služba B2B odvádzateľ poistného (k otázke žiadosti pozri vyššie). 
Skutočnosť, či disponujete poverením (či vás zamestnávateľ splnomocnil) nájdete priamo v službe B2B odvádzateľ poistného, v na to určenom prehľade.
Zamestnávateľ, ktorý vás chce splnomocniť, potrebuje od vás poznať jediný údaj, a to identifikátor B2B, ktorý vám bol v rámci B2B pridelený. Tento údaj potrebuje pri splnomocňovaní v službe B2B odvádzateľ poistného. Týmto jednoduchým úkonom zo strany zamestnávateľa, ktorý vás poverí – splnomocní, systém priradí na váš vlastný token informáciu o splnomocnení od daného zamestnávateľa.

 

Čo ak som účtovníčka, ktorá pracuje na živnosť (SZČO) a nie som zamestnávateľom, môžem sa pripojiť k službe B2B?

Služba v aktuálnom pilotnom projekte nie je zatiaľ k dispozícii pre externé účtovníčky-živnostníčky, ktoré nie sú zamestnávateľmi.

V súčasnosti hovoríme o žiadosti najmä v súvislosti s využívaním údajov o ePN. Bude nutné žiadosť neskôr podávať opäť?

Nie, nebude to potrebné. Aktuálne je v pilotnom projekte dostupná časť pre ePN. Časom pribudnú ďalšie funkcionality. Pokiaľ už budete mať pridelenú službu B2B (odvádzateľ poistného), po sprístupnení ďalších funkcionalít už nebudete podávať ďalšiu žiadosť.

V službe B2B sa využíva token. Čo je token a kedy ho môžem používam?

Token slúži na jednoznačnú identifikáciu a autorizáciu subjektu pristupujúceho k B2B službám Sociálnej poisťovne. Token je možné vygenerovať len po odsúhlasení podmienok. Samotný token vkladá zamestnávateľ a aj firma, ktorá napr. pripravuje pre vás mzdy, aby bol zabezpečený tok údajov zo Sociálnej poisťovne. Token vkladáte do svojho mzdového / personálneho programu. Každý subjekt má vlastný token. Token nikdy neposkytujete inému subjektu B2B, číže ani firme, ktorú chcete poveriť výkonom svojej agendy. Pre situáciu, kedy chcete poveriť inú firmu na výkon činností vo vašom mene, používa sa na to určená možnosť – splnomocnenie v rámci vám pridelenej služby B2B (odvádzateľ poistného).

Z technického hľadiska je token (presnejšie JSON Web Token) internetový štandard na vytváranie údajov s voliteľným podpisom a/alebo voliteľným šifrovaním. Koncept tokenov a technický popis pre integráciu k službe B2B je popísaný a publikovaný na rozhraní tu: https://esluzby.socpoist.sk/portal/swagger-ui/index.html.

Prístup k správe splnomocnení a možnosť generovať token má „Správca prístupov k B2B službe“ na základe žiadosti a podmienok pre danú B2B službu. Ďalšie informácie sú zverejnené v dokumentoch na úvodnej stránke eSlužieb tu: https://esluzby.socpoist.sk/portal/ – v sekcii B2B služby pre odvádzateľov poistného.