Page title

Sociálna poisťovňa začala priznávať príspevok bývalým príslušníkom obecnej polície

Sociálna poisťovňa rozhoduje od začiatku toho roka o príspevku za prácu v obecnej polícii. V týchto dňoch začala žiadateľom zasielať prvé rozhodnutia. Prvú výplatu priznaných mesačných príspevkov spolu s doplatkom za predchádzajúce obdobie zrealizuje v druhej polovici marca. Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa eviduje 156 žiadostí o tento príspevok.  

Sociálna poisťovňa začala od 1. januára 2024 na základe novely zákona o obecnej polícii rozhodovať o príspevku za prácu v obecnej polícii. Do dnešného dňa bolo Sociálnej poisťovni doručených 156 žiadostí o uvedený príspevok. V súvislosti s rozhodovaním o nároku na príspevok za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa, ústredie, začala v týchto dňoch žiadateľom o daný príspevok zasielať prvé rozhodnutia.

Prvá výplata priznaných mesačných súm (spolu s doplatkom za predchádzajúce obdobie) príspevku za prácu v obecnej polícii, bude Sociálnou poisťovňou zrealizovaná v druhej polovici mesiaca marec 2024.

V súlade s ustanoveniami zákona o sociálnom poistení je proti rozhodnutiu o príspevku za prácu v obecnej polícii možné podať odvolanie v lehote do 30 odo dňa jeho oznámenia Sociálnou poisťovňou. Vzhľadom k tomu, že odvolanie podané voči rozhodnutiu o príspevku za prácu v obecnej polícii nemá odkladný účinok, Sociálna poisťovňa, ústredie, začne po doručení rozhodnutia žiadateľovi o príspevok za prácu v obecnej polícii s výplatou priznanej sumy príspevku.

--

Príspevok za prácu v obecnej polícii je pravidelnou peňažnou dávkou, vyplácanou Sociálnou poisťovňou bývalým príslušníkom obecnej polície ktorejkoľvek obce na Slovensku.

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii vznikne žiadateľovi po splnení nasledovných podmienok súčasne:

  • čase podania žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii už nie je jej príslušníkom,
  • pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov
  • a dovŕšil vek najmenej 56 rokov.

Ďalšie informácie k tejto téme sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/zamestnanie/ako-poziadat-o-prispevok-za-pracu-v-obecnej-policii-od-1-1-2024