Page title

13. Dôchodok

Sociálna poisťovňa vyplatila poberateľom dôchodku 13. dôchodok v júli 2022

Text

V júli 2022 platili pre výplatu 13. dôchodku tieto informácie:

13. dôchodok sa poskytne poberateľovi 

Text
 • starobného dôchodku
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku,

ktorý má nárok na výplatu dôchodku v júli 2022.

Na určenie sumy 13. dôchodku sa prihliada na sumu

Text
 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Suma 13. dôchodku

Text
 • 300,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v júli 2022 je do 234,42 EUR,
 • od 300,00 EUR do 50,01 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v júli 2022 je v rozpätí od 234,43 EUR do 928,86 EUR a určí sa podľa vzorca

         max{300,00 – 0,36 x (D – 234,42);50}

kde 300,00 je maximálna suma 13. dôchodku,
D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov v júli 2022,
234,42 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.
50,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v júli 2022 je od 928,87 EUR a viac.

 • Suma 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
 • 13. dôchodok v roku 2022 sa poskytol každej oprávnenej osobe len raz.
 • 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom.
 • 3. dôchodok nepatrí k dôchodku manželky.

Výplata 13. dôchodku

Text
 • Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok bez žiadosti.
 • 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v júli 2022, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny

 • pravidelne vopred mesačne13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v júli 2022,
 • v trojmesačných lehotách13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za tretí štvrťrok roku 2022, t. j. v októbri 2022.

Informácie o 13. dôchodku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.

Text

Pozri aj: Dôchodok zo zahraničia (oznamovanie cez e-formulár)

(podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 171/2022 Z. z.)