Page title

Nároky na dávky vzniknuté pred 1. 1. 2004

Ak pred 1. januárom 2004 vznikol nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, podmienky nároku na túto dávku, ako aj podmienky, za ktorých sa táto dávka vypláca, sa v zásade spravujú právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003. 

Text

Tento postup vyplýva z prechodných ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:

Podľa prechodných ustanovení zákona o sociálnom poistení v konaniach

 • o nárokoch na dávky a ich výplatu z dôchodkového zabezpečenia,
 • o nároku na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, o ktorých nebolo do tohto dňa právoplatne rozhodnuté,
 • priznaní, odňatí alebo zmene sumy dávky za obdobie pred 1. januárom 2004, aj keď o uvedenej dávke už bolo právoplatne rozhodnuté,

sa rozhodne podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 s odchýlkami uvedenými v ďalších prechodných ustanoveniach zákona o sociálnom poistení.

Dávky dôchodkového zabezpečenia priznané podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považujú za dávky podľa zákona o sociálnom poistení, a to v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003. Uvedené dávky sa aj po 31. decembri 2003 vyplácajú za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak.

Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný do 31. decembra 2003, sa z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky poskytovali tieto dávky:

 1. starobný dôchodok,
 2. invalidný dôchodok,
 3. čiastočný invalidný dôchodok,
 4. dôchodok za výsluhu rokov,
 5. vdovský dôchodok,
 6. vdovecký dôchodok,
 7. sirotský dôchodok,
 8. dôchodok manželky,
 9. sociálny dôchodok,
 10. zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť (nárok mohol vzniknúť len do 31. decembra 2000).

Spoločnou podmienkou vzniku nároku na dávky dôchodkového zabezpečenia bola podmienka trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Ak nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia pred 1. januárom 2004 nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, táto podmienka sa považuje za splnenú od 1. januára 2005.