Page title

Ako požiadať o rodičovský dôchodok

Čo je rodičovský dôchodok?

Text

Od 1. novembra 2022 sa zaviedol nový druh dôchodkovej dávky – rodičovský dôchodok. Nárok na rodičovský dôchodok môže vzniknúť najskôr od 1. januára 2023.

S účinnosťou od 1. januára 2023 Ústava Slovenskej republiky garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. Výkon práva nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Znamená to, že priamo Ústava Slovenskej republiky garantuje, že priznanie rodičovského dôchodku nebude mať negatívny vplyv na dôchodok vášho dieťaťa.

(Prijatá a schválená právna úprava rodičovského dôchodku je reakciou na ústavný zákon č. 422/2022 Z. z., ktorým bol doplnený článok 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.)

Mám nárok na rodičovský dôchodok?

Text

Nárok na rodičovský dôchodok má poberateľ

 • starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
 • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
 • invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „poberateľ dôchodku“), ktorý je

 • rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, a toto dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku nevyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol,
 • fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, a toto dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok vznikol.

Na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok musí

 • fyzická osoba spĺňať podmienku výchovy dieťaťa (podľa § 60a ods. 1 písm. a), b) alebo d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 321/2019 Z. z.),
 • byť dieťa dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku (napríklad na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 musí byť dieťa dôchodkovo poistené v roku 2021). Podmienka dôchodkového poistenia je splnená aj vtedy, ak dieťa bolo poistené len jeden deň.

Fyzickou osobou, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu môže byť napríklad

 • osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,
 • osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti alebo
 • poručník, ak sa o dieťa osobne staral.

Príslušným kalendárnym rokom je kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na výplatu rodičovského dôchodku.

Ako požiadam o rodičovský dôchodok?

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať.

Ak ste rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, nárok na rodičovský dôchodok vám vzniká priamo zo zákona. To znamená, že dieťa nemusí podať žiadne vyhlásenie. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikne priamo zo zákona, ak dieťa urobí vyhlásenie v zákonom stanovenej lehote, aby nárok naň nevznikol.

Fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (ďalej len „fyzická osoba“), vzniká nárok na rodičovský dôchodok, ak dieťa vyhlásilo v zákonom stanovenej lehote, aby tejto osobe vznikol naň nárok.

Výnimku predstavujú poberatelia dôchodku len z cudziny. O priznanie rodičovského dôchodku musia požiadať osobitnou žiadosťouktorú nájdete tu:  Žiadosť o priznanie rodičovského dôchodku poberateľa dôchodku len z cudziny, keďže Sociálna poisťovňa nemá o týchto poberateľoch dôchodku žiadne údaje, na základe ktorých je možné posúdiť nárok na rodičovský dôchodok. 

Môže dieťa vyhlásenie zmeniť?

Áno. Sociálna poisťovňa berie do úvahy tie vyhlásenia, ktoré boli doručené v zákonom stanovenej lehote na vyhlásenie ako posledné.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku vám bude doručené poštou alebo do elektronickej schránky, ak ju máte aktivovanú.

Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 28. februára 2023 a o nároku na jeho výplatu, rozhodne najneskôr do 30. septembra 2023 a 31. decembra 2023, ak ide o poberateľa invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

Suma rodičovského dôchodku závisí od sumy vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa. Maximálna suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu.

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok za rok 2023 vyplácala jednorazovo  v jednej úhrnnej splátke. Od roku 2024 bude rodičovský vyplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to:

 • v júni príslušného kalendárneho roka – všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).
   

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Kedy zaniká nárok na rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok trvá neobmedzene, samozrejme, ak budú naďalej splnené zákonom stanovené podmienky. Sociálna poisťovňa bude každý rok posudzovať splnenie podmienok nároku na rodičovský dôchodok.

Nárok na rodičovský dôchodok zaniká, ak dieťa urobí vyhlásenie, aby nárok naň zanikol. V tejto situácií nárok na rodičovský dôchodok zaniká najskôr od 1. januára kalendárneho roka, ktorý päť rokov nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom naposledy vznikol naň nárok. Podmienkou je, aby dieťaťa toto vyhlásenie urobilo najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza piatemu kalendárnemu roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok.

Príklad 1:

1. januára 2023 vznikol poberateľovi dôchodku nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu. Dieťa vyhlásilo 2. februára 2026, aby nárok na rodičovský dôchodok zanikol. Nárok na rodičovský dôchodok zaniká od 1. januára 2028, nakoľko až rok 2028 je piaty rok od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok.

Ak dieťa urobí vyhlásenie po tomto termíne, resp. do 31. augusta ďalšieho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po piatom kalendárnom roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok, účinky vyhlásenia sa posunú o jeden kalendárny rok.

Príklad 2:

1. januára 2023 vznikol poberateľovi dôchodku nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu. Dieťa vyhlásilo 30. septembra 2027, aby nárok na rodičovský dôchodok zanikol. Nárok na rodičovský dôchodok zaniká od 1. januára 2029, keďže dieťa nestihlo vyhlásenie urobiť najneskôr do 31. augusta 2027.

Vyhlásenie nevyvoláva žiadne právne účinky voči rodičovskému dôchodku, ktorého nárok je odvodený od dieťaťa, ktoré vyhlásenie neurobilo.

Príklad 3:

Poberateľ dôchodku vychoval dve deti Janku a Danku. 1. januára 2023 mu vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu. Janka vyhlásila 1. júna 2026, aby nárok na rodičovský dôchodok zanikol. Nárok na rodičovský dôchodok odvodený od Janky zaniká od 1. januára 2028, nakoľko až rok 2028 je piaty rok od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok. Nárok na rodičovský dôchodok odvodený od Danky zostáva naďalej zachovaný.

Ak mi už raz zanikol nárok na rodičovský dôchodok, môže mi opätovne vzniknúť?

Áno. Nárok na rodičovský dôchodok môže opätovne vzniknúť, ak dieťa do 31. augusta kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlási, aby nárok na rodičovský dôchodok vznikol. 

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká od 1. januára príslušného kalendárneho roka. Podmienkou je, aby bolo dieťa dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Príklad:

Nárok na rodičovský dôchodok zanikol od 1. januára 2028. Dieťa 25. mája 2028 vyhlási, aby nárok naň vznikol. Nárok na rodičovský dôchodok vznikne od 1. januára 2029, za predpokladu splnenia ďalších zákonných podmienok.

Právna úprava účinná od 1. januára 2023 a 1. júla 2023

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023.

Vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 možno urobiť do 28. februára 2023 alebo do 31. augusta 2023, ak ide o poberateľa invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 28. februára 2023, a nároku na jeho výplatu rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 30. septembra 2023 a 31. decembra 2023, ak ide o poberateľa invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Za rok 2023 Sociálna poisťovňa vyplatila rodičovský dôchodok v jednej úhrnnej splátke.

Ako je to s ochranou osobných údajov?

Text

Podľa § 170 ods. 2 zákona o sociálnom poistení

Sociálna poisťovňa môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému len so súhlasom fyzických osôb a právnických osôb, ktorých sa údaje priamo týkajú, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Sociálna poisťovňa môže údaje podľa odseku 1 bez súhlasu dotknutých fyzických osôb a právnických osôb poskytnúť tretím osobám len v rozsahu potrebnom na výkon činností súvisiacich s vymáhaním a postupovaním pohľadávok a účastníkom konania o nároku na rodičovský dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok alebo o nároku na ich výplatu, ak ide o osobné údaje uvedené v rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok alebo nároku na ich výplatu. Na prenos údajov na výkon sociálneho poistenia potrebných pre nositeľov sociálneho poistenia členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarskej konfederácie a štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Na poskytovanie osobných údajov v súvislosti s plnením funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5 sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

Vymeriavací základ  uvedený v rozhodnutí  je uvádzaný  z dôvodu naplnenia ustanovenia § 209 zákona  o sociálnom poistení, podľa ktorého musí Sociálna poisťovňa, okrem iného, uviesť skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie. Jednou zo základných skutočností je pritom vymeriavací základ, z ktorého sa určuje suma rodičovského dôchodku a za účelom preskúmateľnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne. Uvedenie vymeriavacieho základu je v súlade s § 170 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, pretože ide o údaj uvedený v rozhodnutí, ktorý je nevyhnutný na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok alebo nároku na jeho  výplatu, ktorý môže Sociálna poisťovňa poskytnúť bez súhlasu dotknutých fyzických osôb účastníkom konania o nároku na rodičovský dôchodok (pozri aj v časti Rodičovský dôchodok a GDPR).

FORMULÁRE súvisiace s rodičovským dôchodkom

Text

Rodičovský dôchodok sa tým dôchodcom, ktorým vznikol nárok, vypláca automaticky. Netreba oň žiadať, čiže nepotrebujete žiadny formulár. Nasledujúce formuláre sú určené len pre deti dôchodcov, ktoré chcú tento dôchodok rodičom odmietnuť, presmerovať alebo pre dôchodcu, ktorý žiada o priznanie rodičovského dôchodku pre poberateľa dôchodku len z cudziny.  

Vybraný formulár môžete doručiť: 

 • osobne alebo poštou do pobočky Sociálnej poisťovne
 • prostredníctvom Elektronického účtu poistenca (EUP) – vyhlásenie alebo jeho zmenu môžete vyplniť a priamo odoslať v EUP (okrem Žiadosti o priznanie rodičovského dôchodku poberateľa dôchodku len z cudziny)  
 • prostredníctvom e-schránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk).

 

Najčastejšie otázky klientov nájdete v časti RODIČOVSKÝ DÔCHODOK - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

Viac informácií nájdete v časti DÔCHODKOVÉ POISTENIE – RODIČOVSKÝ DÔCHODOK