Page title

Prevod dôchodkových práv zo systému SR do systému EÚ

Právna úprava

Text

Prevod dôchodkových práv z dôchodkového systému Slovenskej republiky (ďalej len „DS SR“) do dôchodkového systému Európskej únie (ďalej len „DS EÚ“) upravuje nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968) v platnom znení (ďalej len „Služobný poriadok“) a § 82a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 572/2009 Z. z. Bližšie podmienky určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok získaného v DS SR na jeho prevod do DS EÚ upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie.

Základné podmienky na prevod dôchodkových práv z DS SR do DS EÚ

Text

O prevod dôchodkových práv získaných v DS SR do DS EÚ alebo jej inštitúcie môže požiadať poistenec, ktorý

  • sa stal úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcie alebo orgánu Európskej únie (ďalej len „úradník“),
  • vykonával zárobkovú činnosť v Slovenskej republike (získal obdobie dôchodkového poistenia v Slovenskej republike),
  • ukončil vykonávanie zárobkovej činnosti v SR,
  • nemá k rozhodujúcemu dňu priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nemá zastavenú výplatu predčasného starobného dôchodku.

Právo na prevod dôchodkových práv získaných v DS SR do DS EÚ má aj úradník, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok, na ktorý nárok najneskôr k rozhodujúcemu dňu zanikol.

Rozhodujúci deň je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky inštitúcii alebo orgánu Európskej únie alebo deň, v ktorom podľa osobitného predpisu vzniklo právo na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ak žiadosť bola podaná pred týmto dňom. Najskôr od 1. mája 2004. t. j. odo dňa, kedy sa Služobný poriadok začal aplikovať v Slovenskej republike.

Dôchodkové práva

Text

Dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sú finančná suma určená ako poistno-matematický ekvivalent, ktorého suma je závislá od získaného obdobia dôchodkového poistenia v Slovenskej republike a vymeriavacom základe. Prevodom dôchodkových práv zaniká nárok na zhodnotenie toho obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacieho základu v DS SR, ktoré boli použité na určenie tejto finančnej sumy.

DS SR tvorí zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, to znamená, že nie je možné požiadať o prevod dôchodkových práv z dôchodkových systémov, ktoré sú upravené osobitným predpisom.

Podanie a spracovanie žiadosti o prevod dôchodkových práv

Text

Prevod dôchodkových práv získaných v DS SR do DS EÚ sa vykoná na základe žiadosti a súhlasu úradníka. Žiadosť o prevod dôchodkových práv z DS SR do DS EÚ posiela úradník príslušnej inštitúcii alebo orgánu Európskej únie. Inštitúcia alebo orgán Európskej únie po kontrole prípustnosti žiadosti zašle túto žiadosť Sociálnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa následne zašle úradníkovi oznámenie, ktoré bude obsahovať informácie o získanom období dôchodkového poistenia v DS SR, predpokladanej sume starobného dôchodku, na ktorý by mal úradník nárok, a finančnej sumy určenej ako poistno-matematický ekvivalent (prevoditeľnej sume). V oznámení bude stanovená lehota, v ktorej by úradník mal Sociálnej poisťovni oznámiť rozhodnutie, či súhlasí alebo nesúhlasí s prevodom dôchodkových práv z DS SR do DS EÚ.

V prípade súhlasu úradníka s prevodom dôchodkových práv z DS SR do DS EÚ, Sociálna poisťovňa informuje príslušnú inštitúciu alebo orgán Európskej únie o období dôchodkového poistenia získaného v DS SR a o finančnej sume určenej na základe získaných období dôchodkového poistenia a vymeriavacích základoch úradníka (prevoditeľnej sume).

Príslušná inštitúcia alebo orgán Európskej únie vypočíta konverziou prevoditeľnej sumy doby poistenia, ktoré sa pripočítajú k dobám poistenia úradníka, ktoré získal v DS EÚ, čo aj oznámi úradníkovi a požiada ho o vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s prevodom dôchodkových práv z DS SR do DS EÚ.

Ak úradník vysloví súhlas s prevodom dôchodkových práv do DS EÚ, inštitúcia alebo orgán Európskej únie požiada Sociálnu poisťovňu o zrealizovanie prevodu dôchodkových práv, t. j. poukázanie prevoditeľnej sumy. Poukázaním prevoditeľnej sumy inštitúcii alebo orgánu Európskej únie, úradníkovi zaniká právo na zhodnotenie tohto obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacích základov v DS SR.