Page title

Ako majú postupovať zamestnanci a SZČO, ktorí počas koronakrízy nemohli vycestovať do zahraničia?

V zahraničí pracujúci zamestnanci, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) často vykonávali prácu z domu, tzv. „home office“. Skutočnosť, že v dôsledku mimoriadnych opatrení pre pandémiu koronavírusu  vykonávali prácu z domu, nie je relevantnou skutočnosťou, ktorá by spôsobovala zmenu v uplatniteľných právnych predpisoch, resp. zmenu štátu v ktorom boli poistení na sociálne zabezpečenie. Osobitné pravidlá určovania príslušnosti právnych predpisov platili v období od 1.2.2020 do 30.6.2022.

Ak zamestnanec alebo SZČO (s bydliskom na území Slovenska) vykonával zárobkovú činnosť výlučne z domu,

pričom dovtedy vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, nebol povinný túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni. Zamestnanec alebo SZČO bol  poistený na sociálnom zabezpečení v danom členskom štáte.

Ak zamestnanec alebo SZČO začal vykonávať zárobkovú činnosť z domu, avšak stále vykonával činnosť v inom členskom štáte EÚ

(napr. pár dní v mesiaci vykonáva činnosť v sídle firmy), pričom doteraz vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, nie je potrebné túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni, resp. žiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy. Zamestnanec alebo SZČO ostáva byť poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte EÚ.

Text

Zamestnanec, ktorému vznikol pracovný pomer v inom členskom štáte počas pandémie koronavírusu a v dôsledku mimoriadnych opatrení vykonával prácu z domu, pričom podľa pracovnej zmluvy mal vykonávať zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, bol od vzniku pracovného pomeru poistený v danom členskom štáte.

Sociálna poisťovňa upozorňuje vyslaných zamestnancov alebo SZČO, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené dokumenty A1, prerušili v dôsledku pandémie koronavírusu, nebolo potrebné túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (vystavené dokumenty A1 ostávajú v platnosti), ak nenastala niektorá z nižšie uvedených skutočností.

Ak zamestnanec alebo SZČO prerušil výkon zárobkovej činnosti realizovanú v inom členskom štáte, pričom zákazku v inom členskom štáte nedokončil,

čiže od prerušenia činnosti ďalej nevyužíval inštitút vyslania na dokončenie uvedenej zákazky, je potrebné uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas vyslania alebo Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas vyslania.

Ak zamestnanec alebo SZČO prerušil výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, pričom následne vykonával zárobkovú činnosť na území Slovenska

Je potrebné uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas vyslania alebo Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas vyslania.

Text

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov alebo SZČO, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené dokumenty A1, prerušili v dôsledku pandémie koronavírusu, nie je potrebnétúto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (vystavené dokumenty A1 ostávajú v platnosti). Zamestnanec alebo SZČO, ktorému skončila platnosť dokumentu A1, pričom v danom období nevykonával zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov v dôsledku pandémie koronavírusu, avšak okamihom skončenia pandémie koronavírusu, resp. ešte počas jej trvania opätovne začal vykonávať zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, môže požiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy s uvedením predpokladaného rozsahu výkonu činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov aj na obdobie, kedy nevykonával činnosť zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov v dôsledku pandémie koronavírusu.

Zamestnanec, ktorému vznikol pracovný pomer počas pandémie koronavírusu a v kontexte pracovnej zmluvy mal vykonávať zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, pričom v dôsledku pandémie nevykonával zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, avšak okamihom skončenia pandémie koronavírusu, začal vykonávať zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, môže požiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy s uvedením predpokladaného rozsahu výkonu činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov aj na obdobie, kedy nevykonával zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov v dôsledku pandémie koronavírusu.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené situácie sa vzťahujú na prerušenie výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, resp. zmeny miesta/spôsobu výkonu práce v dôsledku mimoriadnych opatrení pre pandémiu koronavírusu, t. j. ak k prerušeniu výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, resp. zmeny miesta/spôsobu výkonu práce došlo na základe iných skutočností, je potrebné takúto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, resp. postupovať v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy v danej oblasti. Medzi mimoriadne opatrenia sa okrem štátom zavádzaných opatrení zarátavajú aj opatrenia vykonávané zamestnávateľom z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu. Mimoriadne opatrenia sa zohľadňovali osobitne vo vzťahu ku každému štátu a zamestnávateľovi, najdlhšie do 30. 6. 2022.

Text

Od 1.7.2022 sa už uplatniteľná legislatíva určuje výlučne v zmysle nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov, resp. v zmysle nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov.

Jedinou formou práce, vo vzťahu ku ktorej sa od 1.7.2022 neaplikujú postupy pri určovaní uplatniteľnej legislatívy výlučne v zmysle vyššie uvedených nariadení, je telepráca. Bližšie informácie o  pravidlách/postupoch pri určovaní uplatniteľnej legislatívy vo vzťahu k telepráci nájdete tu: Vykonávanie cezhraničnej telepráce