Page title

Úrazový príplatok pre COVID-19

Čo je úrazový príplatok pre COVID-19?

Text

Nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 majú:

1.    Zamestnanci, ktorí sú uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorým zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie COVID-19 im vzniklo pri práci, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.

2.    Fyzická osoba (osoby uvedené v § 17 ods. 2 zákona pozri nižšie), ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.

Aké podmienky musím splniť?

Text

K vzniku nároku na úrazový príplatok je potrebné splnenie nasledovných podmienok súčasne:

1.    Zamestnanec alebo fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba vtedy, ak je dočasne práceneschopná z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID-19 a podal si Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19. Z toho vyplýva, že na vznik nároku na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 je potrebné, aby bolo toto ochorenie klinicky (testom) potvrdené. Vznik karanténneho opatrenia (karantény) bez následného potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 nie je postačujúce na vznik nároku.

2.    Zamestnávateľ zamestnanca, ktorému vzniklo ochorenie COVID-19 alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona vykonávala činnosť, musí na príslušnom tlačive, ktoré sa nachádza tu: Oznámenie poistnej udalosti COVID-19 potvrdiť, že k nákaze došlo pri pracovných činnostiach, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia. Bez tohto potvrdenia nemôže byť úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný.

3.    Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu alebo nárok na výplatu nemocenského z dôvodu karantény.

Kto má nárok na úrazový príplatok pre COVID-19

Fyzická osoba s nárokom na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 (osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona)

a.    žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní (podľa osobitného predpisu) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi (podľa osobitného predpisu),

b.    vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu (podľa osobitného predpisu),

c.    vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,

d.    fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi ( podľa osobitného predpisu – 41) a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,

e.    fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,

f.     dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,

g.    dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.

V prípade, ak zamestnávateľ alebo právnická osoba neuzná zodpovednosť za ochorenie COVID-19

Text

t. j. nepotvrdí Sociálnej poisťovni skutočnosť vzniku ochorenia COVID-19 pri práci, o splnení podmienky uznania choroby z povolania z dôvodu ochorenia COVID-19 môže rozhodnúť špecializované pracovisko, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v odbore dermatovenerológia.    

Ako požiadam o úrazový príplatok pre COVID-19?

1

Na uplatnenie si nároku je potrebné, aby zamestnanec alebo osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona vyplnili žiadosť

Formulár žiadosti sa nachádza tu: Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19.

2

Po vyplnení je potrebné žiadosť zaslať:

  • ako elektronický dokument (scan vyplnenej žiadosti alebo vyplnený word súbor) mailom na mailovú adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (Pobočky-kontaky) alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk),
  • vytlačenú a vyplnenú poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla jeho zamestnávateľa (Pobočky-kontaky), po skončení práceneschopnosti a povinnej domácej karantény z dôvodu ochorenia COVID-19.
3

Aké dodatočné dokumenty sú k uplatneniu nároku na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 ešte potrebné?

Okrem zaslania vyplnenej žiadosti o úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 je potrebné, aby zamestnávateľ alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba vykonávala činnosť, zaslala Sociálnej poisťovni vyplnené tlačivo zverejnené tu: Oznámenie poistnej udalosti COVID-19.

Bez tohto tlačiva nemôže byť nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný.