Page title

Ďalšie informácie

Za aké obdobie patrí osobe s ochorením COVID-19 úrazový príplatok?

Text

Po splnení podmienok nároku patrí zamestnancovi alebo fyzickej osobe (uvedenej v § 17 ods. 2 zákona) úrazový príplatok za obdobie, počas ktorého bol dočasne práceneschopný z dôvodu ochorenia COVID-19, najskôr od účinnosti zmeny zákona 21. novembra 2020. Priznanie nároku na úrazový príplatok za obdobie práceneschopnosti spred účinnosti zmeny zákona, t. j. pred 21. novembrom 2020 zákon neumožňuje.

V praxi nastanú situácie, v ktorých je ochorenie COVID-19 potvrdené až po niekoľkých dňoch po dátume začiatku dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia (karanténa). V takýchto prípadoch (čiže za predpokladu spätného potvrdenia prítomnosti ochorenia COVID-19) nárok na úrazový príplatok trvá od začiatku dočasnej práceneschopnosti, aj keď táto dočasná práceneschopnosť začala z dôvodu karanténneho opatrenia a nie z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19.

Nárok na úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu na karanténnu dočasnú pracovnú neschopnosť, ak sa v nasledovných dňoch potvrdí testom prítomnosť ochorenia COVID-19, najskôr však dňom účinnosti zákona. Tento nárok bude trvať až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19.

Aká je výška úrazového príplatku z dôvodu ochorenia COVID-19?

Text

Pre určenie sumy úrazového príplatku je rozhodujúce, kedy dôjde k vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 (potvrdeného zamestnávateľom).

Suma úrazového príplatku z dôvodu ochorenia COVID-19 (potvrdeného zamestnávateľom) v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti so začiatkom po 30. novembri 2021 je u:

1. zamestnanca:

  • 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

2. osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (osoby uvedené v § 17 ods. 2 zákona):

  • 55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Suma úrazového príplatku z dôvodu ochorenia COVID-19 (potvrdeného zamestnávateľom) je za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 so začiatkom
do 30. novembra 2021 (vrátane) u:

1. zamestnanca 25 % denného vymeriavacieho základu (určeného podľa § 84 zákona).
V praxi tak denná výška úrazového príplatku predstavuje približne 25% dennej výšky mzdy zamestnanca.

2. osoby uvedenej v § 17. ods. 2 zákona 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365.

 

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu: 

Opravné prostriedky.