Page title

Tabuľky platenia poistného od 1. januára 2024

Zamestnanec - poistné od 1. 1. 2024

Text
Poistenie Sadzba poistného Maximálny VZ 2)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)

Nemocenské poistenie

1,40%

 9 128

127,79

Dôchodkové starobné poistenie

4%

9 128

365,12

Dôchodkové invalidné poistenie

3% *

9 128

273,84

Poistenie v nezamestnanosti

1% **

9 128

91,28

Poistné na financovanie podpory

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

Rezervný fond

 

 

 

Spolu

 

 

858,039)

OSP obecného policajta 8)

3%

9 128

273,84

Zamestnávateľ – poistné od 1. 1. 2024

Text
Poistenie

 

Sadzba poistného

 

Maximálny VZ 2)
(v EUR)

 

Suma poistného
(v EUR)

 

Nemocenské poistenie

1,40%

9 128

127,79

Dôchodkové starobné poistenie

14%

9 128

1 277,92

Dôchodkové invalidné poistenie

3% *

9 128

273,84

Poistenie v nezamestnanosti

1%/0,5%***

9 128

91,28
45,64

Poistné na financovanie podpory

0,5% ***

9 128

45,64

Garančné poistenie

0,25% 

9 128

22,82

Úrazové poistenie

0,8%  6)

neobmedz.

 

Rezervný fond

4,75% 

9 128

433,58

Spolu

 

 

2 300,25 7)

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

SZČO – poistné od 1. 1. 2024

Text
Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ 1)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)
Maximálny VZ 2)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)

Nemocenské poistenie

4,40%

652

28,68

9 128

401,63

Dôchodkové starobné poistenie

18%

652

117,36

9 128

1643,04

Dôchodkové invalidné poistenie

6% *

652

39,12

9 128

547,68

Poistenie v nezamestnanosti

 

 

 

 

 

Poistné na financovanie podpory

 

 

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

 

 

Rezervný fond

 4,75%

652

30,97

9 128

433,58

Spolu

 

 

216,13

 

3 025,93

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

 

 

 

(Viac informácií k SZČO pozri nižšie – Vysvetlenie, bod 3)

Dobrovoľne poistená osoba – poistné od 1. 1. 2024

Text
Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ 1)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)
Maximálny VZ 2)
(v EUR)
Suma poistného
(v EUR)

Nemocenské poistenie

4,40%

652

28,68

9 128

401,63

Dôchodkové starobné poistenie

18%

652

117,36

9 128

1643,04

Dôchodkové invalidné poistenie

6% *

652

39,12

9 128

547,68

Poistenie v nezamestnanosti

2% **

652

13,04

9 128

182,56

Poistné na financovanie podpory

 

 

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

 

 

Rezervný fond

4,75%

652

30,97

9 128

433,58

Spolu

 

 

229,17

 

3 208,49

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

 

 

 

(Viac informácií k dobrovoľne poistenej osobe pozri nižšie – Vysvetlenie, bod 4)

Štát – poistné od 1. 1. 2024

Text
Poistenie

 

Sadzba poistného

 

Nemocenské poistenie

 

Dôchodkové starobné poistenie

18%

Dôchodkové invalidné poistenie

6%

Poistenie v nezamestnanosti

 

Poistné na financovanie podpory

 

Garančné poistenie

 

Úrazové poistenie

 

Rezervný fond

2%

Spolu

 

OSP obecného policajta 8)

 

 

(Viac informácií k štátu, ktorý platí za poistencov štátu pozri nižšie – Vysvetlenie, bod 5)

Sociálna poisťovňa

Text
Poistenie

 

Sadzba poistného

 

Sociálna poisťovňa platí poistné 

 

Nemocenské poistenie

 

 

 

 

Dôchodkové starobné poistenie

18%

Za poberateľov úrazovej renty do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku 

Dôchodkové invalidné poistenie

 

 

 

 

Poistenie v nezamestnanosti

 

 

 

 

Poistné na financovanie podpory

 

 

 

 

 

Garančné poistenie

 

 

 

 

 

Úrazové poistenie

 

 

 

 

 

Rezervný fond

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

OSP obecného policajta 8)

 

 

 

 

 

Vysvetlivky

1

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, t. j. 652 eur. Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.

2

Maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 je pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity, osobitné sociálne poistenie (s výnimkou úrazového poistenia) v sume 9 128 eur.

3

Vznik poistenia SZČO od 1. júla 2023, resp. od 1. októbra 2023

Od 1. júla 2023, resp. od 1. októbra 2023 alebo dňom opätovného oprávnenia SZČO na výkon alebo prevádzkovanie činnosti resp. dňom opätovného vykonávania tejto činnosti podľa jej čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2024 resp. do 30. septembra 2024), vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2022 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2023 (12 x 605,50 eur = 7266 eur), teda vyšší ako 7266 eur.

4

Dobrovoľne poistená osoba a jej vymeriavací základ

Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená, dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.

Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama. Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama. Osoba, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená alebo dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.

Pokiaľ osoba platí poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie, je povinná platiť aj poistné do rezervného fondu solidarity.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu touto osobou, pričom poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

5

Štát platí poistenie za poistencov štátu

5) Štát platí poistenie za poistencov štátu

Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za

 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. Podanie prihlášky touto osobou sa nahrádza automatizovaným poskytnutím údajov z ÚPSVaR. Ak zmluva o výkone osobnej asistencie nie je predkladaná na príslušný úrad práce, osobný asistent má možnosť podať prihlášku na povinné dôchodkové poistenie a platenie poistného štátom.
 • vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy (od 2. januára 2016),
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (od 1. apríla 2020)
 • fyzickú osobu, ktorá je členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre nich pracovnú činnosť bez práva na príjem (v roku 2023)
 • zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo poisteného a povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným mesačným príjmom, zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo poisteného a povinne poisteného v nezamestnanosti pracujúceho na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (bez ohľadu na to, či dohoda zakladá právo na pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem), zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného s nepravidelným príjmom, zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorá mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, zamestnanca - dôchodcu povinne dôchodkovo poisteného pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem a povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.
6

Jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie

Zavádza sa jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie v doterajšej výške. Zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

7

Pripočíta sa aj poistné na úrazové poistenie

K celkovej sume poistného je potrebné pripočítať aj poistné na úrazové poistenie, ktoré sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu zamestnanca, z dôvodu, že vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou.

8

Poistné na osobitné sociálne poistenie za obecného/mestského policajta

Poistné na osobitné sociálne poistenie za obecného/mestského policajta, ktorému pracovný pomer v obecnej/mestskej polícii trvá, odvádza jeho zamestnávateľ, ktorým je obec/mesto so zriadenou obecnou/mestskou políciou.

9

Pripočíta sa aj poistné na osobitné sociálne poistenie

K celkovej sume poistného je potrebné u obecného/mestského policajta, ktorému pracovný pomer v obecnej/mestskej polícii trvá, pripočítať aj poistné na osobitné sociálne poistenie.

* Poistné na invalidné poistenie neplatí:

Text
 • poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek
 • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

** Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

Text
 • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napríklad § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry),
 • obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

*** Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa, ktorý

Text
 • platí poistné na financovanie podpory je 0,5 % z vymeriavacieho základu,
 • neplatí poistné na financovanie podpory je 1 % z vymeriavacieho základu.

Poznámka: Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Suma poistného na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity sa určuje z vymeriavacieho základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol