Page title

Rodičovský dôchodok - Najčastejšie otázky a odpovede

Sociálna poisťovňa pripravila na základe doterajších podnetov od klientov prehľad najčastejších otázok a odpovedí k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus).

Odpovede k rozhodnutiu a výplate rodičovského dôchodku

1. Sú v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené aj mená detí, suma a vymeriavacie základy detí? Prečo?

Áno, v rozhodnutí sú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Ak poberateľovi dôchodku vznikne nárok na rodičovský dôchodok v maximálnej sume, pretože suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku nebude uvedená konkrétna suma vymeriavacieho základu dieťaťa. V rozhodnutí bude uvedená všeobecná informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, a preto vznikol poberateľovi dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume. Tieto údaje Sociálna poisťovňa musí v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku uviesť, aby bolo zrejmé, na základe akých údajov nárok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku (viac informácií pozri v časti Rodičovský dôchodok a GDPR).

2. Dozviem sa z rozhodnutia o rodičovskom dôchodku aj informácie o deťoch, ktoré mi odopreli nárok na dávku?

Áno, táto informácia tam bude uvedená. Sociálna poisťovňa rozhodne len o priznaní rodičovského dôchodku. To znamená, ak má dôchodca len jedno dieťa, ktoré urobilo vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, dôchodcovi nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a rozhodnutie nedostane. Ak má viac ako jedno dieťa a jedno z nich urobí vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, táto informácia v rozhodnutí bude uvedená (samozrejme, za predpokladu, že Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku za ostatné deti).

3. Z akého dôvodu v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku nie je uvedené vlastné dieťa?

Vlastné dieťa nie je v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené preto, že dieťa nebolo dôchodkovo poistené v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu rodičovského dôchodku, t. j. v kalendárnom roku 2021.

4. Dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku 2021, no napriek tomu nie je uvedené v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku. Prečo?

Sociálna poisťovňa údaje o rodinných vzťahoch preberá z Registra fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak dieťa nie je zapísané v tomto registri, Sociálna poisťovňa týmto údajom nedisponuje a preto dieťa nie je uvedené ani v rozhodnutí.

5. Ako mám postupovať, aby bol priznaný rodičovský dôchodok za vlastné dieťa, ktoré nie je uvedené v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky?

Odporúčame vám obrátiť sa na pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum a predložiť doklad preukazujúci nezrovnalosť (napr. rodný list, sobášny list, prípadne iný doklad preukazujúci nezrovnalosť). Následne Sociálna poisťovňa znovu posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho sumu.

6. Kedy bude rodičovský dôchodok vyplatený za dieťa, ktoré nie je uvedené v rozhodnutí?

Sociálna poisťovňa nárok na rodičovský dôchodok preskúma a rodičovský dôchodok doplatí čo najskôr. Na preskúmanie má Sociálna poisťovňa 60 dní, v mimoriadne zložitých konaniach 120 dní.

7. Ako postupovať, ak je v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené cudzie dieťa?

Odporúčame vám obrátiť sa na pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum a čestne vyhlásiť, že dieťa uvedené v rozhodnutí nie je vaším dieťaťom. Po preverení skutočnosti Sociálna poisťovňa v zákonom stanovených lehotách rozhodne o zmene sumy rodičovského dôchodku.

8. Prečo nemám v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené dieťa, ktoré mi bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov?

Dôvod, pre ktorý nebolo v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov môže byť takýto:

1. neurobilo vyhlásenie do 28. februára 2023, aby vám vznikol nárok na rodičovský dôchodok alebo

2. urobilo vyhlásenie do 28. februára 2023, aby vám vznikol nárok na rodičovský dôchodok, ale nebolo dôchodkovo poistené v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu rodičovského dôchodku, t. j. v kalendárnom roku 2021.

9. Čo mám robiť, ak som ešte nedostal rozhodnutie o rodičovskom dôchodku?

Zákonná lehota na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 je do 30. septembra 2023. Ak nedostanete rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku najneskôr do polovice októbra 2023, odporúčame vám obrátiť sa na pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum. Podotýkame, že Sociálna poisťovňa rozhoduje len o priznaní rodičovského dôchodku. To znamená, že ak máte iba dieťa (deti), ktoré urobilo/urobili do 28. februára 2023 vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný alebo dieťa (deti), ktoré nebolo dôchodkovo poistené v roku 2021, rozhodnutie nedostanete, pretože vám nevznikol nárok na rodičovský dôchodok.

10. Bude sa rodičovský dôchodok vyplácať tým istým spôsobom, ako jeho dôchodok zo Sociálnej poisťovne?

Áno. Rodičovský dôchodok sa vypláca rovnakým spôsobom ako dôchodok – teda buď v hotovosti poštou alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb. Ak dieťa do 28. februára 2023 nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo – v jednej platbe za celý rok 2023.

Od roku 2024 bude rodičovský vyplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to:

 • v júni príslušného kalendárneho roka – všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).“
   

11. V máji mi prišla mi na účet okrem dôchodku ďalšia platba – je to rodičovský dôchodok?

Áno. Okrem obvyklých dôchodkových dávok vypláca Sociálna poisťovňa v mesiaci máj 2023 aj rodičovský dôchodok (ak sú splnené podmienky nároku). Dôchodca ho za svoje deti dostáva v úhrnnej sume na celý rok 2023. Rodičovský dôchodok je v platbe označený osobitne – v správe pre prijímateľa je uvedený ako ROD.DOCH 012023-31.12.2023.

12. Kedy budem mať vyplatený rodičovský dôchodok? Moji známi ho už dostali, ja som však starší a nedostal som ešte nič. Podľa akého kľúča vyplácate rodičovský dôchodok?

Noví žiadatelia o dôchodok dostávajú rodičovský dôchodok spolu s rozhodnutím o priznaní starobného dôchodku priebežne už od marca. Závisí to od toho, kedy v tomto roku o starobný dôchodok požiadali/požiadajú a kedy Sociálna poisťovňa rozhodne o ich žiadosti o starobný dôchodok. Spolu s nárokom na starobný dôchodok automaticky posúdi aj ich nárok na rodičovský dôchodok.

Existujúcim poberateľom dôchodkov, ktorí spĺňajú podmienky nároku na rodičovský dôchodok a mali v poriadku všetky potrebné údaje, vypláca Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok hromadne v máji. Dostávajú ho na účet, v hotovosti poštou alebo do zariadenia sociálnych služieb spolu s dôchodkom vo svojich určených výplatných termínoch v párne dni od 2. do 24. mája. Postupne Sociálna poisťovňa spracuje aj ďalšie údaje, potrebné pre rozhodnutie o nároku na rodičovský dôchodok, napr. pre poberateľov výsluhových dôchodkov. Zákonnú lehotu na vyplatenie rodičovského dôchodku má do 30. septembra 2023. Snahou Sociálnej poisťovne je vyplatiť ho čo najskôr.

13. Ak pôjdem do starobného dôchodku v decembri 2023, bude mi patriť rodičovský dôchodok za celý rok 2023? Kedy mi ho vyplatíte?

Ak bude starobný dôchodok priznaný od dovŕšenia dôchodkového veku, napr. od 30. decembra 2023, rodičovský dôchodok bude patriť za celý kalendárny mesiac december 2023. Vyplatený za toto obdobie bude po vydaní rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku, pri ktorom Sociálna poisťovňa automaticky rozhoduje aj o priznaní rodičovského dôchodku – dostanete ho tak spolu so starobným dôchodkom.

14. Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

15. Poberateľ starobného dôchodku zomrie 28. augusta 2023, nárok na rodičovský dôchodok by mal za obdobie od 1. januára 2023 do 27. augusta 2023. Budú mať pozostalí nárok na výplatu sumy splatnej ku dňu smrti?

Áno, pozostalí budú mať nárok na výplatu sumy splatnej ku dňu smrti. Pozostalí budú musieť o výplatu sumy rodičovského dôchodku splatnej ku dňu smrti poberateľa požiadať Sociálnu poisťovňu neformálnou žiadosťou.

16. Dostanem rovnakú sumu rodičovského dôchodku aj budúci rok? Dostanem ju vyplatenú úhrnom za celý rok 2024?

Od roku 2024 bude rodičovský vyplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to:

 • v júni príslušného kalendárneho roka – všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).“

Jeho suma bude závisieť od vymeriavacieho základu detí v roku 2022. Sociálna poisťovňa každý rok sumu rodičovského dôchodku prepočíta podľa toho, z akého vymeriavacieho základu deti odvádzali poistné na dôchodkové poistenie pred dvomi rokmi. V roku 2025 bude teda prihliadať na vymeriavacie základy detí v roku 2023, v roku 2026 do výpočtu vstúpia vymeriavacie základy za rok 2024 atď.

17. Od koľkých detí maximálne môžem dostať rodičovský dôchodok? Mám štyri deti a rodičovský dôchodok som dostala len od dvoch detí. Ďalšie dve deti v roku 2021 podnikali – boli samostatne zárobkovo činné osoby a nemali povinnosť platiť poistné.

Rodičovský dôchodok je možné dostať od všetkých detí, ak tieto deti pracovali na území SR a dosiahli vymeriavací základ v sledovanom kalendárnom roku (v tomto roku je sledovaný vymeriavací základ za rok 2021), z ktorého bolo odvedené poistné. Rodičovský dôchodok ste teda mohli získať len od dvoch detí, ktoré odvádzali poistné. Ak ďalším dvom deťom vznikne povinné poistenie v roku 2023, nárok na rodičovský dôchodok môže vzniknúť od roku 2025 (ak rodičovský dôchodok rodičom osobitne prostredníctvom určeného Vyhlásenia neodoprú).

18. Prečo som nedostal rodičovský dôchodok od všetkých štyroch mojich detí, ale len od dvoch? Ďalšie dve deti pracovali v zahraničí.

Ak deti nemali vymeriavací základ v roku 2021, teda neboli dôchodkovo poistené na území SR, nárok na rodičovský dôchodok v tomto roku nevznikne.   

19. Na základe akých údajov viete, koľko mám detí a aký rodičovský dôchodok mi patrí? Čo ak niektoré údaje o počte detí nie sú v poriadku?

Sociálna poisťovňa čerpá údaje z Centrálneho registra fyzických osôb Ministerstva vnútra SR. V prípade nezrovnalostí uvedených v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku odporúčame obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu, ktorá situáciu adresne v spolupráci s klientom preverí.

20. Moja mama má tri dcéry, za každú jednu dostane zvlášť rodičovský dôchodok?

Po splnení zákonom stanovených podmienok dostane vaša matka rodičovský dôchodok za všetky deti v jednej úhrnnej sume.

21. Má poberateľka vdovského dôchodku nárok na rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok má poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, to znamená poberateľka vdovského dôchodku má nárok na rodičovský dôchodok vtedy, ak poberá niektorý z týchto dôchodkov.

22. Rodičovské dôchodky sa vyplácajú penzistom naraz za celý rok 2023. Čo sa bude diať, ak rodič zomrie po jeho výplate v priebehu roka 2023? Čo majú robiť pozostalí, ak rodič zomrel v roku 2023 ešte pred vyplatením dávky?

Ak rodič zomrie po doručení rodičovského dôchodku za celý rok 2023 (napríklad v júli, auguste či neskôr), Sociálna poisťovňa nebude žiadať späť alikvotnú čiastku za zvyšné mesiace roka 2023.

Ak rodič zomrel pred vyplatením rodičovského dôchodku (napríklad v marci 2023), pozostalým vznikol nárok na vyplatenie alikvotnej čiastky ku dňu úmrtia. Odporúčame pozostalým obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom neformálnej žiadosti o vyplatenie rodičovského dôchodku. 

Odpovede na najčastejšie otázky

1. Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok? Kedy sa dôchodca-rodič dozvie, že má na tento dôchodok nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikne a zašle mu o tom písomné rozhodnutie.

2. Komu je určený rodičovský dôchodok v roku 2023, kto môže naň získať nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

3. Musím o rodičovský dôchodok pre svojich rodičov osobitne požiadať?

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvojiteľom. V týchto prípadoch o tom zašle do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

4. Akým spôsobom mám formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok do Sociálnej poisťovne doručiť? Aké doklady k tomu potrebujem?

Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok) alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne vo všetkých regiónoch Slovenska. Oprávnená osoba (dieťa) následne po vyplnení môže tlačivo formulára doručiť Sociálnej poisťovni jedným z troch nasledujúcich spôsobov:

 • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne – zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a údaje oprávnenej osoby (klienta) – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše,
 • prostredníctvom pošty – podpis oprávnenej osoby (klienta) na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1,
 • všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok– klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).
  *osoby, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu - čiže do náhradnej osobnej starostlivosti
 • cez Elektronický účet poistenca – žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle.

 • s využitím elektronickej služby Podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok na portáli slovensko.sk – klient formulár vyplní a odošle priamo v prostredí elektronickej služby s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky, resp. aplikácie Slovensko v mobile (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov).

5. Ako mám Sociálnej poisťovni oznámiť, že si neželám zasielať rodičovský dôchodok len jednému z mojich rodičov? Je to možné?

Áno, je to možné a urobíte tak prostredníctvom Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, v ktorom vyplníte údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželáte zasielať. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou. Tlačivo je potrebné do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023. V prípade, ak tak urobíte neskôr - do 31. augusta 2023 - rodičovi sa prestane vyplácať rodičovský dôchodok až od 1. januára 2028.   

 

6. Čo mám urobiť, ak chcem, aby rodičovský dôchodok nedostávali moji biologickí rodičia, ale rodičia, ktorí si ma vzali do náhradnej starostlivosti?

Rovnako je potrebné vyplniť Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok o tom, aby biologickým rodičom nevznikol nárok na rodičovský dôchodok a zároveň vo vyhlásení uviesť osobu/y, ktorej/ktorým ste boli zverený do náhradnej starostlivosti a priložiť k nemu príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov. Formulár treba do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou.

 

7. Budem musieť platiť na odvodoch do Sociálnej poisťovne viac, aby mohli moji rodičia dostávať rodičovský dôchodok? Nezníži sa mi preto v budúcnosti dôchodok?

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku rodičovi/rodičom/“náhradným rodičom“ neznamenajú ani zvýšenie poistného a ani zníženie dôchodkových dávok v budúcnosti. Rodičovský dôchodok vyplatený vašim rodičom nezníži Váš budúci dôchodok.

8. Ako dlho bude nárok na rodičovský dôchodok trvať? Budú rodičia stále dostávať rovnakú sumu rodičovského dôchodku?

Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol v roku 2023, Sociálna poisťovňa bude každý ďalší kalendárny rok posudzovať, či sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a určovať jeho sumu z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

9. Od čoho závisí výška rodičovského dôchodku? Musel som odvádzať poistné celý rok 2021, aby rodičia tento dôchodok dostávali?

Zjednodušene, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie. Čiže započítavajú sa všetky príjmy v danom roku – nie je nevyhnutné, aby dieťa bolo zamestnané celých 12 mesiacov.

10. Je výška rodičovského dôchodku nejako ohraničená? Koľko maximálne môže rodič od dieťaťa dostávať?

Áno, je ohraničená – v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku predstavovať sumu 21,80 eura mesačne.
Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

11. Môžem rozdeliť rodičovský dôchodok medzi viaceré osoby – rodičia, starí rodičia a ako bude rodičovský dôchodok rozdelený, ak chcem prispievať aj rodičom a aj starým rodičom, ktorým som bol neskôr zverený rozhodnutím súdu?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna výška rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.
 

12. Môžem si zmeniť percento odvodov svojvoľne alebo dať celé 3 % len matke, ktorá sa o nás starala a otec sa o našu výchovu nezaujímal?

Nie. Výška rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

13. Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka rozhodnúť, že nechcem, aby z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok?

Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné len raz ročne. Teraz prvýkrát do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta.

Keď nárok na rodičovský vznikne, trvá nasledovných 5 rokov. Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni doručíte vyhlásenie, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom (a týmto rodičom medzitým automaticky vznikol nárok 1. januára 2023), nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028.

14. Čo sa stane v prípade, ak dieťa napríklad tento rok (2022) nezarába, teda neplatí odvody na dôchodkové poistenie, ale v roku 2021 pracovalo a odvody odvádzalo?

Ak v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský dôchodok, pretože jeho dieťa splnilo v roku 2021 podmienky na jeho výplatu, ale v roku 2022 bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale pozastaví sa jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané s odvodmi na dôchodkové poistenie, výplata rodičovského dôchodku bude pokračovať od januára 2025. 

15. Akým spôsobom sa bude vyplácať rodičovský dôchodok? Dostane ho dôchodca spolu s dôchodkom?

Áno. Rodičia dostanú rodičovský dôchodok rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj dôchodok – teda buď v hotovosti prostredníctvom pošty alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Ak dieťa do 28. februára 2023 nevyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo.

Od roku 2024 bude rodičovský vyplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to v

 • júni príslušného kalendárneho roka – všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
 • mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).“

16. Čo mám urobiť, ak neviem rodné číslo rodičov? Rodné čísla rodičov nemám uvedené v rodnom liste a sú povinným údajom vo vyhlásení.

Jednoznačná identifikácia osoby, ktorej nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, je na účely posúdenia nároku nevyhnutná. Ak oprávnená osoba, ktorá vypĺňa Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, nemá v rodnom liste uvedené rodné čísla rodičov, tieto rodné čísla získa na príslušnom matričnom úrade. Matričný úrad je v súlade so zákonom oprávnený, za prítomnosti matrikára, umožniť dieťaťu nazretie do matriky s možnosťou výpisu rodného čísla rodiča. V rodnom liste dieťaťa je údaj o rodných číslach rodičov zapisovaný od 1. januára 1995. Matriky evidujú rodné čísla narodených občanov od 1. júla 1954.

Tí, ktorí majú problém s identifikáciou rodných čísel rodičov, sa môžu obrátiť na pobočky Sociálnej poisťovne od decembra 2022, zamestnanci SP im budú v tomto smere nápomocní.

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok postačuje Sociálnej poisťovni doručiť do konca februára 2023.

17. Ako zistím, že rodič je poberateľom dôchodku a teda má nárok na rodičovský dôchodok, keď spolu nežijeme? Poskytne mi niekto tento údaj?

Nie, tento údaj na základe zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytnúť. To, či rodičovi má alebo nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ovplyvníte tak, že svoj nesúhlas s vyplácaním oznámite Sociálnej poisťovni. Urobíte tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

18. Ak bol rodičovi zamietnutý starobný dôchodok, lebo neodpracoval potrebný počet rokov, bude mať nárok aspoň na rodičovský dôchodok?

Nie, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

19. Ak som na materskej dovolenke a som poistenec štátu, nielen do 3 rokov veku dieťaťa, ale aj do 6 či 18 rokov dieťaťa pre jeho zlý zdravotný stav, z akých vymeriavacích základov budú dostávať rodičovský dôchodok moji rodičia?

Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám za  rok 2021 je 655,20 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu. Suma rodičovského dôchodku sa bude určovať každý rok.

20. Ak je dieťa v súčasnosti už pracujúci dôchodca, vzniká nárok na rodičovský dôchodok jeho žijúcemu rodičovi?

Nárok na rodičovský dôchodok vznikne poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, že dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021. Teda v prípade, ak je dieťa pracujúcim dôchodcom, za ktorého zamestnávateľ v roku 2021 odvádzal poistné na dôchodkové poistenie, jeho rodičom vznikne v roku 2023 nárok na nárok na rodičovský dôchodok.

21. Bude sa každý rok valorizovať aj rodičovský dôchodok?

Nie. Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

22. Ak pracujem len na dohodu, tiež sa to zaráta do vymeriavacieho základu pre rodičovský dôchodok? Koľko to bude, ak budem zarábať len napr. 200 eur a uplatním si u zamestnávateľa odvodovú výnimku a nebudem platiť poistné?

A čo v prípade, ak budem mať príjem na takúto dohodu nad 200 eur celý rok  – budú mať moji rodičia nárok na rodičovský dôchodok?

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne, nie ste dôchodkovo poistený, teda nezískate vymeriavací základ, od ktorého má byť odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikne.

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou a máte príjem nad 200 eur mesačne, vznikne vám dôchodkové poistenie a získate vymeriavací základ, od ktorého bude odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Vymeriavacie základy pre nárok a výšku rodičovského dôchodku sa budú určovať každý rok.

23. Ak budem celý rok nezamestnaný, tak rodičovský príspevok pre mojich rodičov zanikne na rok?

Ak ste boli evidovaný nezamestnaný počas celého roku 2021, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu v roku 2023 nevznikne. Na rok 2024 sa znova posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu podľa vašej situácie roku 2022.

Ak ste boli v roku 2021 zamestnaný, nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 vznikne. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2022 zmenila a boli ste po celý rok nezamestnaný, nárok v roku 2024 nezanikne, len sa na rok pozastaví vyplácanie rodičovského dôchodku. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2023 zmení a opätovne sa zamestnáte, od januára 2025 sa znova začne vyplácať rodičovský dôchodok.

24. Budú v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené mená detí, ktoré prispeli, akou čiastkou jednotlivé deti prispeli rodičom a koľko deti zarábajú?

V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Ak však poberateľovi dôchodku vznikne nárok na rodičovský dôchodok v maximálnej sume, pretože suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku sa namiesto konkrétnej sumy vymeriavacieho základu dieťaťa uvedie spomínaná maximálne použiteľná suma vymeriavacieho základu.

25. Ak príde do 28. februára 2023 viac vyhlásení od jedného dieťaťa s rozdielnymi údajmi, ktoré vyhlásenie budeme akceptovať?

Ak do 28. februára 2023 príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, akceptovať sa bude vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné.

26. Kedy bude vydané a zaslané dôchodcovi rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024?

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024 bude vydané a zaslané poberateľovi dôchodku iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky nároku na rodičovský dôchodok. Napríklad, ak poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 a podmienky naďalej spĺňa, rozhodnutie bude vydané:

 • v júni 2024 – poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna 2024 alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún v roku 2024, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni 2024 nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).“

 

27. Je potrebné doručiť vyhlásenie, ak rodič dosiahne dôchodkový vek v priebehu roka 2023?

ÁNO. Ak si dieťa neželá priznať rodičovský dôchodok rodičovi, ktorý dosiahne dôchodkový vek v priebehu roka 2023, je potrebné doručiť vyhlásenie do Sociálnej poisťovne do 28. februára 2023.

28. Ak som si to medzitým rozmyslel, môžem už podané vyhlásenie stornovať?

ÁNO. Pošlite do Sociálnej poisťovne krátku neformálnu písomnú informáciu - žiadosť o tom, že žiadate stornovať Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Žiadosť musí byť vami podpísaná a odoslaná najneskôr 28. februára 2023.   

Doplňujúce otázky a odpovede

1. Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

2. Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým náhradným rodičom a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám?

Áno, dieťa môže dať súhlas aj 4 osobám. Bude sa pritom sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa. 

3. Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, akým spôsobom to mám nahlásiť?

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný/respektíve nemá byť priznaný môže urobiť len oprávnená osoba – dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

4. Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak majú rodičia štyri pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých štyroch detí.

5. Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

6. Môžem prispievať na rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka 2021?

Áno, stačí ak bolo dieťa v roku 2021 poistené len jeden deň.

7. V prípade iba jedného žijúceho rodiča, môže mu dieťa určiť celé 3 percentá?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

8. Ak bolo dieťa určité obdobie v starostlivosti rodičov, následne zverené náhradným rodičom, potom pestúnom, resp. osvojené, akým podielom sa rodičovský dôchodok rozdelí, ak dieťa neodmietne rodičovský dôchodok rodičom a chce, aby bol vyplatený všetkým?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma rodičovského dôchodku je 3% z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

9. Ak dieťa za základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi?

Nie, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.

10. Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

11. Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

12. Ak som jediné dieťa a súhlasím s rodičovským dôchodkom, tento sa medzi obidvoch rodičov automaticky rozdelí na polovice?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov pre jedného rodiča.

13. Môže prispievať mojim rodičom aj manžel, keďže mu už nežijú rodičia a má vyšší príjem?

Nie, právna úprava uvedené neumožňuje.

14. Môžem prispievať rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku?

Rodičovi, ktorý poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

15. Nepoberám dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ale len z cudziny. Mám nárok na rodičovský dôchodok, ak moje dieťa pracuje na Slovensku?

ÁNO. Ak je splnená základná podmienka, že dieťa pracovalo v roku 2021 na Slovensku a z jeho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) bolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie, rodič má nárok na rodičovský dôchodok aj v prípade, že poberá dôchodok len z cudziny. To, či rodič žije na Slovensku alebo v zahraničí, nie je pri priznaní rozhodujúce.
 

Keďže Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii údaje o poberateľoch dôchodkov len z cudziny (či už žijú na Slovensku alebo v zahraničí), takýto poberateľ dôchodku musí Sociálnu poisťovňu požiadať o priznanie rodičovského dôchodku. Môže tak urobiť:

Sociálna poisťovňa akceptuje neformálnu žiadosť a rodné listy aj v rodnom jazyku žiadateľa.

Žiadosť je možné podať aj po 28. februári 2023.

 

Upozorňujeme, že o priznanie rodičovského dôchodku nemusia žiadať poberatelia dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne a vyplácaných z výsluhového zabezpečenia.

16. Som cudzinec, pracujem na Slovensku a neželám si, aby mal môj rodič nárok na rodičovský dôchodok. Mám vyplniť a doručiť vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok?

V prípade, ak dieťa v roku 2021 pracovalo na Slovensku a z jeho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) bolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie, jeho rodičia majú nárok na rodičovský dôchodok aj v prípade, že poberajú dôchodok len z cudziny.

Ak si dieťa želá, aby tento dôchodok Sociálna poisťovňa presmerovala na náhradných rodičov, alebo si neželá, aby bol vyplácaný jeho biologickým rodičom (resp. jednému z nich), je potrebné doručiť do Sociálnej poisťovne vyplnené Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok  do 28. februára 2023. Žiadosť je možné podať aj „preventívne“, ak si dieťa nie je isté, či jeho rodič už dosiahol dôchodkový vek, resp. ho dosiahne v priebehu roka 2023.

17. Dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku 2021. Zomrelo v roku 2022. Matka žiadala nepriznať otcovi nárok na rodičovský dôchodok po ich dieťati z dôvodu, že sa o dieťa nestaral. Ovplyvní vyhlásenie matky dieťaťa nárok na rodičovský dôchodok otca?

Vyhlásenie matky dieťaťa neovplyvní nárok na rodičovský dôchodok otca. Otcovi za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok vznikne nárok na rodičovský dôchodok.

Text

 

Príklady – Nárok a určenie sumy

Text

Kedy vznikne/nevznikne nárok na rodičovský dôchodok podľa doručenia vyhlásenia (ak si dieťa neželá poskytnúť rodičovský dôchodok rodičom) 

1. Poberateľ starobného dôchodku od 25. marca 2012 vychoval jedno dieťa. Ak vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, bude Sociálnej poisťovni doručené

 • 25. februára 2023 – nárok na rodičovský dôchodok nevznikne,
 • 25. marca 2023 – nárok na rodičovský dôchodok vznikne od 1. januára 2023. Aby nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 nevznikol, vyhlásenie bolo potrebné doručiť Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023. Keďže vyhlásenie bolo doručené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, nárok na rodičovský dôchodok zanikne najskôr od 1. januára 2028.

2. Poberateľovi dôchodku, ktorý vychoval jedno dieťa, vznikol nárok na rodičovský dôchodok od 1. januára 2023. Ak vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, bude Sociálnej poisťovni doručené

 • 25. augusta 2027 – nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028,
 • 30. septembra 2027 – nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2029, keďže dieťa nestihlo urobiť vyhlásenie najneskôr do 31. augusta 2027.

   

Text

Určenie sumy rodičovského dôchodku

Na účely určenia sumy rodičovského dôchodku sa berie do úvahy:

 • vymeriavací základ (VZ) dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie,
 • všeobecný vymeriavací základ (VVZ) platný v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Príslušným kalendárnym rokom je rok 2023. Na účely určenia sumy rodičovského dôchodku sa berie do úvahy VZ dieťaťa za kalendárny rok 2021 alebo VVZ za kalendárny rok 2021.

Príklad 1

Poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023. Vychoval jedno dieťa, ktoré malo VZ za kalendárny rok 2021 v sume 12 000 eur. Z tejto sumy je určená suma rodičovského dôchodku nasledovne

Jedna dvanástina úhrnu VZ je 1 000 eur (12 000 : 12 = 1 000).

1,5 % jednej dvanástiny je 15 eur (1 000 x1,5 %= 15).

V roku 2023 je suma rodičovského dôchodku 15 eur mesačne.

Príklad 2

Maximálna suma rodičovského dôchodku sa v roku 2023 určí z VVZ platného na rok 2021.

VVZ na rok 2021 je 14 532 eur.

Jedna dvanástina z 14 532 eur je 1 211 eur (14 532 : 12 = 1 211).

1,2-násobok VVZ je 1 453,20 eur (1 211 x 1,2 = 1 453,20).

1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ je 21,80 eur mesačne (1453,20 x 1,5 % = 21,798 ≐ 21, 80).

V roku 2023 je maximálna suma rodičovského dôchodku 21,80 eur mesačne.

Príklad 3

Trom poberateľom dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023 z VZ jedného dieťaťa.
 

VZ dieťaťa za kalendárny rok 2021 bol 12 000 eur.

Jedna dvanástina úhrnu VZ je 1 000 eur (12 000 : 12 = 1 000).

1,5 % jednej dvanástiny úhrnu VZ je 15 eur (1 000 x 1,5 % = 15).

3 % jednej dvanástiny úhrnu VZ je 30 eur (1 000 x 3% = 30).

Úhrnná suma rodičovského dôchodku troch poberateľov dôchodku je 45 eur mesačne (15 x 3 = 45).

Keďže táto suma je vyššia ako 3 % jednej dvanástiny úhrnu VZ dieťaťa, t. j. 30 eur, pomerne znížená suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 10 eur mesačne (30 : 45 = 0,66666666; 0,66666666 x 15 = 9,9999999 ≐ 10).

Príklad 4

Maximálny úhrn súm rodičovského dôchodku sa v roku 2023 určí z VVZ platného na rok 2021.

VVZ na rok 2021 je 14 532 eur.

Jedna dvanástina z 14 532 eur je 1 211 eur (14 532 : 12 = 1 211).

1,2-násobok VVZ je 1 453,20 eur (1 211 x 1,2 = 1 453,20).

3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ je = 43,60 eur mesačne (1453,20 x 3 % = 43,596 ≐ 43,60).

V príslušnom kalendárnom roku 2023 je najvyšší úhrn súm rodičovského dôchodku určený z 1,2-násobku VVZ 43,60 eur mesačne.

Príklad 5

Trom poberateľom dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023 z VZ jedného dieťaťa.
 

VZ dieťaťa za kalendárny rok 2021 bol 30 000 eur.

Jedna dvanástina úhrnu VZ je 2 500 eur (30 000 : 12 = 2 500).

Pretože jedna dvanástina VZ, t. j. 2 500 eur, je vyššia ako 1,2-násobok jednej dvanástiny VVZ v roku 2021, t. j. 1 453,20 eur, suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 21,80 eur (1 453,20 x 1,5 % = 21,798 ≐ 21, 80).

Keďže úhrnná suma rodičovského dôchodku, t. j. 65,40 eur (21,80 x 3 = 65,40), je vyššia ako 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ, t. j, 43,60 eur (1 453,20 x 3 % = 43,596 ≐ 43,60), pomerne znížená suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 14,60 eur mesačne [43,60 : 65,40 = 0,66666666; 0,6666666 x 21,80 = 14,53333318 ≐ 14,60).

Text

 

FORMULÁRE súvisiace s rodičovským dôchodkom:

Pre informáciu o konkrétnej sume rodičovského dôchodku môžete využiť pomôcku: Kalkulačka na informatívny výpočet rodičovského dôchodku v roku 2023.

Základné informácie o rodičovskom dôchodku pre dôchodcu nájdete tu: Ako požiadam o rodičovský dôchodok.

Pozri aj: Rodičovský dôchodok a GDPR.