Page title

Ako požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii (od 1. 1. 2024)

Čo je príspevok za prácu v obecnej polícii?

Text

Príspevok za prácu v obecnej polícii je pravidelnou peňažnou dávkou, vyplácanou Sociálnou poisťovňou bývalým príslušníkom obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku.

Mám nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii?

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii vám vznikne po splnení nasledovných podmienok súčasne:

 1. V čase podania žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii už nie ste jej príslušníkom.
 2. Váš pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov.
 3. Dovŕšili ste vek najmenej 56 rokov.

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii vám zanikne po splnení aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:

 1. Dovŕšili ste dôchodkový vek
 2. Vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii.
 3. Priznaním predčasného starobného dôchodku.

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii zaniká aj dňom úmrtia poberateľa príspevku.

Ako požiadam o príspevok za prácu v obecnej polícii?

Text

O túto dávku žiadate žiadosťou, ktorú nájdete tu: Žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii

Vyplnenú žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii môžete odovzdať:

 • v akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne: Pobočky – kontakty.
 • v podateľni Sociálnej poisťovne, ústredie osobne alebo zaslaním , zaslať poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8., 813 63 Bratislava
 • alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).
   

Aká je výška príspevku za prácu v obecnej polícii?

Text
 1. Výška príspevku za prácu v obecnej polícii je 60 % z jednej dvanástiny z vášho najlepšieho ročného vymeriavacieho základu.
 2. Pri určovaní výšky príspevku za prácu v obecnej polícii podľa bodu č. 1 sa do úvahy berie obdobie desiatich kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bol naposledy skončený pracovný pomer v obecnej polícii.
 3. Príspevok za prácu v obecnej polícii sa každoročne valorizuje tak, ako úrazová renta. Z príspevku za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa nevykonáva žiadne odvody.

Vzorec na výpočet príspevku za prácu v obecnej polícii

Text

(VZnr / 12) x 0,60

VZnr = najlepší ročný vymeriavací základ