Page title

Ako požiadať o invalidný dôchodok

Čo je invalidný dôchodok?

Text
 • Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. Invalidné poistenie je súčasťou dôchodkového poistenia. Ak ste boli zamestnancom, odvádzal ho za vás zamestnávateľ alebo ste si invalidné poistenie platili ako osoba samostatne zárobkovo činná alebo ste ho platili dobrovoľne, resp. ho v určitých prípadoch za vás odvádzal štát.
 • Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.

Čo je to invalidita?

 • Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou.
 • Váš nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotil lekár ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako 1 rok.
   
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ak máte viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru vášho poklesu zvýšiť spolu najviac o 10%.

Mám nárok na invalidný dôchodok?

Ako zistím, či mám nárok na invalidný dôchodok?

 • Vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40% oproti zdravej osobe (túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe vašich lekárskych správ).
 • Máte odpracovaný dostatočný počet rokov.
  •   Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku:
   • do 20 rokov – menej ako 1 rok,
   • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
   • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
   • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
   • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
   • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
   • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.
 • Nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.
 • Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ak sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
 • Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.

Kto posudzuje mieru mojej invalidity?

 • Váš zdravotný stav posúdi posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne bez osobnej účasti na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom sa uskutoční spravidla v ten istý deň.
 • Závažnosť vášho zdravotného stavu a jeho vplyv na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje posudkový lekár vždy individuálne, na základe rozhodujúceho zdravotného postihnutia.
 • Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa jednotlivých zdravotných postihnutí je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení.
Text

 

Ako požiadam o invalidný dôchodok?

Kde požiadam o invalidný dôchodok?

Dôchodok si vybavíte v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie.

Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete tu: Pobočky Sociálnej poisťovne

Pre získanie kontaktov v prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži Informačno-poradenské centrum.

Ako si vybavím termín pre spísanie žiadosti o invalidný dôchodok?

 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Rezervujte si váš termín pre spísanie žiadosti cez Rezervačný systém pre spísanie žiadosti o dôchodok.

Je potrebné pripraviť sa na vybavenie vopred?

 • Najskôr by ste mali informovať svojho obvodného lekára, že chcete požiadať o invalidný dôchodok a priniesť mu všetky odborné nálezy (tie, ktoré ste nedoložili a nemá u seba založené). Ošetrujúci lekár získa čas, aby pripravil vašu zdravotnú dokumentáciu.
 • Ak budete naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiadate priznať invalidný dôchodok, na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby váš zamestnávateľ predložil evidenčný list dôchodkového poistenia. Aby ho stihol pripraviť, odporúčame vám oznámiť mu vopred, od ktorého dátumu žiadate priznať invalidný dôchodok.

Aké doklady potrebujem na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok?

 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Vyplnené tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná, potvrdené ošetrujúcim lekárom.
 • Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).
 • Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.
 • Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia potrebujete, ak budete aj naďalej pracovať. Predložiť ho musí váš zamestnávateľ, a preto je potrebné vopred zamestnávateľa informovať, že ste si požiadali o dôchodok.
 •  Rodné listy detí, ale len:
  • ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne,
  • ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, treba doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
  • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku, potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje o jeho úmrtí sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb,
  • ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí to pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).
 • Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Elektronickom účte poistenca (alebo vo Výpise z EUP).
 • Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Môžu byť potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, čo ešte vo vašom prípade treba preukázať (poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne).

Ako zistím či Sociálna poisťovňa eviduje všetky moje obdobia zamestnania?

 • Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.  
 • Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o Výpis z EUP prostredníctvom:

Ako bude prebiehať spísanie žiadosti?

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli, do pobočky Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Príslušný zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne s vami spíše Záznam o uplatnení nároku na invalidný dôchodok.
 • Následne skontaktuje pobočka Sociálnej poisťovne vášho ošetrujúceho lekára a požiada ho o vyplnenie tlačiva Prehliadka zisťovacia – kontrolná a váš lekár vypracuje všetko potrebné k posúdeniu vášho zdravotného stavu.
 • Posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe tlačiva, ktoré vyplnil váš ošetrujúci lekár, posúdi váš percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prílohy č. 4, kde sú presne uvedené diagnózy, stupeň postihnutia a percentuálny pokles).
 • Posúdenie zdravotného stavu a spísanie žiadosti o dôchodok sa spravidla uskutočňujú v ten istý deň. Zašleme vám predvolanie na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok, kde bude uvedené miesto, termín (deň a hodina) a zoznam dokladov.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne cez elektronický formulár s vami spíše Žiadosť o dôchodok na základe predložených dokladov a vyhlásení.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).
 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Invalidný dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok, avšak je potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

 • Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.
 • K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu).
 • Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na invalidný dôchodok.

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Dôchodková dávka môže byť vyplácaná aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to požiadate a máte dispozičné právo k účtu a váš manžel/manželka s tým súhlasí.

Podrobnejšie informácie o tom, ako je dôchodok vyplácaný, sa dozviete v časti: Poukazovanie dôchodku.

Môžem poberať dôchodok aj v hotovosti?

Áno, ale je potrebné o to vopred požiadať.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Text