Page title

Ako požiadať o sirotský dôchodok

Čo je sirotský dôchodok?

Text
 • Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku.
 • Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča (i oboch) alebo osvojiteľa.
 • Ak váš rodič alebo osvojiteľ odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia vznikne pozostalým deťom nárok na sirotský dôchodok.

Mám nárok na sirotský dôchodok?

Text
 • Nárok vám vzniká, ak ste nezaopatrené dieťa a zomrel vám rodič či osvojiteľ, a to za splnenia nasledujúcich podmienok:
  • ku dňu smrti poberal zomretý rodič/osvojiteľ starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, 
  • ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok,
  • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
  • rodič/osvojiteľ zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
    
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po každom z rodičov alebo osvojiteľov. Ak vám zomreli obaja rodičia či osvojitelia, Sociálna poisťovňa (po splnení určitých podmienok) vám môže vyplácať dve dôchodkové dávky za každého rodiča/osvojiteľa zvlášť.

V prípade, že bolo dieťa v pestúnskej starostlivosti, nevzniká mu po zomretom pestúnovi nárok na sirotský dôchodok.

Kedy sa dieťa považuje za nezaopatrené?

 • Kým študuje, až do skončenia povinnej školskej dochádzky.
 • Po skončení povinnej školskej dochádzky to môže byť až do veku 26 rokov v prípade, ak stále študuje, teda sa sústavne pripravuje na povolanie.

Nárok na dávku neovplyvňuje, či ide o denné alebo externé štúdium.

 • Ak si jeho choroba a zdravotný stav vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnom poistení a nemôže študovať, teda sústavne sa pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť.
 • Ak mu jeho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nedovoľuje študovať, teda pripravovať sa na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Nárok na sirotský dôchodok má sirota, ak sa považuje za nezaopatrené dieťa aj v prípade, že sa vydala/oženila či má sama dieťa, alebo v prípade, že sa odsťahovala od žijúceho rodiča. 

Kedy sa dieťa nepovažuje za nezaopatrené?

 • Ak dieťa, ktoré študuje, teda sa sústavne pripravuje na povolanie, ale už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. To znamená, že ukončilo magisterský, inžiniersky alebo doktorský vysokoškolský študijný program, a teda získalo akademický titul.
 • Ak dieťa poberá invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti  vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.

Odkedy vzniká nárok na sirotský dôchodok?

Nárok vzniká dňom smrti rodiča alebo osvojiteľa. Ide o deň, ktorý je uvedený v úmrtnom liste alebo deň uvedený ako deň smrti v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča, osvojiteľa, za mŕtveho (v prípade nezvestného).

Ako požiadam o sirotský dôchodok?

Kde požiadam o sirotský dôchodok?

 • O dôchodok požiadate tak, že v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska spíšete žiadosť o priznanie sirotského dôchodku.

Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete tu: Pobočky Sociálnej poisťovne.

Pre získanie kontaktov v prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži: Informačno-poradenské centrum.

Ako si vybavím termín pre spísanie žiadosti o sirotský dôchodok?

 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Rezervujte si váš termín pre spísanie žiadosti cez Rezervačný systém pre spísanie žiadosti o dôchodok.

Kto spisuje žiadosť za nezaopatrené dieťa?

 • Za dieťa, ktoré je mladšie ako 15 rokov, spisuje žiadosť jeho zákonný zástupca.
 • Od 15 rokov spisuje dieťa žiadosť osobne.

Aké doklady potrebujem na spísanie žiadosti o sirotský dôchodok?

Sirota (dieťa do 15 rokov veku), resp. jej zákonný zástupca predkladá nasledujúce doklady:

 • preukaz totožnosti: platný občiansky preukaz siroty (alebo cestovný pas); ak žiadosť za dieťa predkladá zákonný zástupca, predloží vlastný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • doklad preukazujúci nezaopatrenosť dieťaťa (siroty), ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku a posudok posudkového lekára, v prípade, že je jeho zdravotný stav nepriaznivý a nie je schopné ďalšieho štúdia alebo nie je schopné vykonávať zárobkovú činnosť,
 • doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku - potvrdenie o návšteve školy.

Ak žiadateľ (sirota) študuje na strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike, a táto škola poskytuje údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, nemusí predkladať potvrdenia o návšteve školy. V žiadosti uvedie len názov a adresu školy, na ktorej študuje.

Ak sirota študuje v zahraničí, musí predložiť žiadosť o posúdenie štúdia, o ktorom rozhodne stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ak ide o vysokú školu v Európskej únii a škola sa nachádza na zozname škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sirota nemusí žiadať stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o posúdenie štúdia. Toto štúdium sa považuje automaticky za rovnocenné štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike.

Bližšie informácie o tom, akým spôsobom požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o posúdenie štúdia v zahraničí, nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Posúdenie štúdia v zahraničí pre účely zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a zamestnávateľov.

 • Ak zomretý rodič /osvojiteľ nepoberal dôchodok a ešte pracoval, je potrebné doložiť i nasledujúce doklady:
  • doklad o ukončení vzdelania zomretého rodiča alebo osvojiteľa (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo ukončené,
  • vojenskú knižku (v prípade, ak ide o muža) alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou o trvaní vojenskej služby,
  • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 • Nasledujúce doklady sú predkladané v prípade, že sirota, alebo zomretý rodič sa narodili, žili, alebo zomreli v cudzine, keďže v takom prípade nemusí register fyzických osôb tieto údaje obsahovať:
  • úmrtný list rodiča /osvojiteľa (ak bol cudzinec, alebo zomrel v cudzine),
  • rodný list siroty,
  • rodné listy detí: ak bol zomretý rodič cudzinec, alebo ak sa deti narodili v cudzine,
  • rozhodnutie príslušného orgánu, na ktorého základe bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • úmrtný list alebo výpis z matriky: v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku, ak bol zomretý rodič cudzinec alebo ak dieťa zomrelo v cudzine,
  • doklad preukazujúci trvanie obdobia, v ktorom bolo dieťa v starostlivosti inej osoby, či ústavu (len, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa rodičovi).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Môžu byť potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, čo ešte vo vašom prípade treba preukázať (poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne).

Ako bude prebiehať spísanie žiadosti?

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli do pobočky Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom), spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. 

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na sirotský dôchodok, avšak pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je ešte potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

 • Suma sirotského dôchodku je 40 % sumy dôchodku zomretého rodiča alebo osvojiteľa, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. 
 • Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý rodič /osvojiteľ poberal, alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak mal zomretý rodič nárok na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa vypočíta z vyššieho z nich.

Podľa čoho sa vypočíta suma dôchodku?

 • Podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý rodič alebo osvojiteľ získal.

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne (vopred), vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste predložili pri spisovaní žiadosti o dôchodok (účet siroty, alebo žijúceho rodiča).

Podrobnejšie informácie o tom, ako je dôchodok vyplácaný, sa dozviete v časti: Poukazovanie dôchodku.

Môžem poberať dôchodok aj v hotovosti?

Áno, ale je potrebné o to vopred požiadať.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Viac informácií nájdete tu: Poukazovanie dôchodku.

Ako je vyplácaný dôchodok, ak ich je priznaných viac?

Ak sú priznané sirote rôzne dôchodky, napr. invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský či dva sirotské dôchodky, ich vyplácanie prebieha nasledovne:

 • ak sirota poberá dva sirotské dôchodky, oba budú vyplácané v plnej sume bez ohľadu na ich sumu,
 • ak sirota poberá invalidný dôchodok a zároveň aj sirotský dôchodok, v plnej sume sa vypláca vyšší dôchodok a nižší v sume jednej polovice. Ak je ich suma rovnaká, v sume jednej polovice sa vždy vypláca sirotský dôchodok,
 • ak sirota poberá invalidný dôchodok, sirotský dôchodok a má nárok na ďalší sirotský dôchodok, tak sa v plnej sume vypláca najvyšší dôchodok, nižšie vo výške jednej polovice a ak je ich suma rovnaká, v sume jednej polovice sa vždy vypláca sirotský dôchodok,
 • ak sirota poberá vdovský alebo vdovecký dôchodok a zároveň má nárok na výplatu sirotského dôchodku alebo má nárok na výplatu sirotských dôchodkov obojstranne osiroteného dieťaťa, vypláca sa v plnej sume najvyšší dôchodok a nižšie v sume jednej polovice a ak je ich suma rovnaká, v sume jednej polovice sa vypláca ten dôchodok, ktorý si sirota zvolí.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak bol sirote priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nárok na sirotský dôchodok jej nevznikne (z dôvodu, že nie je považovaná za nezaopatrené dieťa).

Ako požiadať o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku? Kedy sirotský dôchodok zaniká?

Sirotský dôchodok môže zaniknúť dočasne – nárok na sirotský dôchodok trvá, ale nárok na jeho výplatu zanikol:

 • ak sirota prestane byť nezaopatreným dieťaťom (napr. doštuduje na strednej škole a rozhodne sa pred nástupom na vysokú školu pracovať), no nedosiahla ešte vek 26 rokov. Ak bude do tohto veku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, výplata dôchodku sa jej obnoví. 
 • ak si dieťa niekto osvojí (ak je však osvojenie zrušené, sirote znova vznikne nárok na výplatu dôchodku)

Sirote sa po maturite obnoví sirotský dôchodok až po nástupe na vysokú školu, preto je potrebné požiadať o uvoľnenie výplaty krátkou neformálnou žiadosťou. V žiadosti uvediete meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiadate o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti môže (ak ide o štúdium v zahraničí musí – pozri vyššie) doložiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o návšteve vysokej školy.

O uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku môžete požiadať elektronicky cez www.slovensko.sk s elektronickým občianskym preukazom tu: Žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. 

Sirotský dôchodok zanikne definitívne, ak

 • spôsobilo nezaopatrené dieťa smrť rodiča úmyselne, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu,
 • sirota dovŕši 26 rokov.
Text

Viac informácií pozri v časti DÔCHODKOVÉ POISTENIE – SIROTSKÝ DÔCHODOK.