Page title

Ako požiadať o nemocenské

Čo je nemocenské?

Text

Nemocenské je dávka sociálneho zabezpečenia, na ktorú má nárok poistenec, ktorý je pre chorobu, chorobu z povolania, úraz, pracovný úraz alebo nariadené karanténne opatrenie/izoláciu uznaný dočasne práceneschopným. Dávku vypláca Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok.

Mám nárok na nemocenské?

Nárok na nemocenské má:

 • zamestnanec, 
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO) a  
 • fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote (pozri Ochranná lehota).

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na nemocenské vám vznikne vtedy, ak ku dňu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti spĺňate nasledujúce podmienky:

 • máte lekárom potvrdenú dočasnú pracovnú neschopnosť,
 • ste nemocensky poistený ku dňu vzniku dôvodu na poskytovanie nemocenského alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • ak ste zamestnancom:
  • nemáte príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu),
  • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje,
 • ak ste SZČO:
 • ak ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)
 • máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške (pozri Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie),
  • v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti ste boli nemocensky poistený aspoň 270 dní (na tieto účely sa vám okrem aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia započíta aj akékoľvek iné ukončené nemocenské poistenie) a
 • dodržiavate liečebný režim.

Pozor, ak si nárok na nemocenské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musíte splniť pri každom z nich.

Ako požiadam o nemocenské?

Text

Rozhodujúce je, akým spôsobom vám lekár vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, teda „péenku“:

 • Ak vám lekár vystaví „péenku“ elektronicky (ePN), v Sociálnej poisťovni nemusíte podávať osobitnú žiadosť o nemocenskú dávku. Samotné vystavenie ePN lekárom je automaticky považované za žiadosť o dávku, ktorú posúdi a vybaví Sociálna poisťovňa. Po návšteve lekára tak už nemáte žiadne iné povinnosti.
 • Ak vám lekár „péenku“ vystaví na papierovom tlačive, o dávku požiadate II. dielom tlačiva.

Čo potrebujem od lekára?

Ak vám lekár pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti nevystaví „péenku“ elektronicky, vyplní tzv. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Ide o 5-dielne tlačivo, z ktorého vám odovzdá:

 • I. diel potvrdenia – legitimáciu dočasne práceneschopného poistenca – slúži na kontrolu dodržiavania liečebného režimu. Lekár na ňom vyznačuje dátumy kontrol. Potvrdenie zo sebou noste na každú kontrolu a po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ho odovzdajte lekárovi.
 • II. diel potvrdenia – žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok – týmto dielom si uplatníte nárok na nemocenské. Pred jej odoslaním do Sociálnej poisťovne vyznačte, o ktorú dávku žiadate (nemocenské a/alebo úrazový príplatok). Rovnako nezabudnite vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenca“ na druhej strane tlačiva.
 • IIa. diel potvrdenia – žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – ak ste zamestnancom, týmto dielom si uplatníte nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa. Ak ste SZČO alebo DNPO (dobrovoľne nemocensky poistená osoba), tento diel nepotrebujete.

Pozor, ak vás lekár uzná za dočasne práceneschopného z viacerých poistení, pre každé poistenie vám vystaví osobitné Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Pri kontrole lekár postupuje nasledovne:

 • vypíše vám Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť bude trvať aj nasledujúci kalendárny mesiac po jej vzniku.

Ak tak urobí, preukaz v časti “Vyhlásenie poistenca” podpíšte a zašlite ho pobočke Sociálnej poisťovne.

 • dočasnú pracovnú neschopnosť ukončí. Ak tak urobí, odovzdajte mu I. diel potvrdenia (pozri hore) a prevezmite si IV. diel potvrdenia – Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Hlásenie podpíšte a bezodkladne ho zašlite pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vám vypláca nemocenské.

Pozor, ak ste zamestnancom, ktorého dočasná pracovná neschopnosť trvá maximálne 10 dní, hlásenie odovzdávate iba svojmu zamestnávateľovi!

Ako postupovať pri podaní papierovej žiadosti o nemocenské?

1

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (II. diel) od lekára doručte do pobočky Sociálnej poisťovne

príslušnej podľa:

 • sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
 • miesta trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.
2

Ak ste zamestnancom, žiadosť predložte svojmu zamestnávateľovi

Ak ste zamestnancom, žiadosť predložte svojmu zamestnávateľovi, ktorý ju potvrdí a doručí pobočke Sociálnej poisťovne.

PozorII. diel potvrdenia zamestnávateľovi odovzdávate len vtedy, ak vaša dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 kalendárnych dní. Zamestnávateľ ho potvrdí a zašle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

3

Ak je dočasná pracovná neschopnosť potvrdená z dôvodu úrazu, k žiadosti priložte aj vyplnený formulár

4

Ak ste zamestnancom, zamestnávateľovi predložte k nahliadnutiu alebo k potvrdeniu aj nasledujúce doklady o dočasnej pracovnej neschopnosti

Ak ste zamestnancom, zamestnávateľovi predložte k nahliadnutiu alebo k potvrdeniu aj nasledujúce doklady o dočasnej pracovnej neschopnosti: IV. diel potvrdenia a Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti. Preukážete mu tým prekážku v práci a jej trvanie.

Text

 

 

DOBRÁ RADA:
Obsah

Žiadosť o nemocenské odporúčame predložiť ihneď po vystavení žiadosti lekárom (pozri Premlčanie)

Text

 

 

Ak vás lekár uznal práceneschopným cez ePN

Pri ePN si lekár a inštitúcie všetky potrebné údaje vymenia elektronicky, s potvrdeniami nemáte nijaké povinnosti a starosti.

 • Nedoručujete žiadne potvrdenia o vašej práceneschopnosti zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni.
 • Nežiadate o náhradu mzdy ani o dávku nemocenské.
 • Nenahlasujete číslo účtu v banke, na ktorý vám bude poukazovaná dávka nemocenské.
 • Neoznamujete ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Viac informácií: ePN – Elektronická práceneschopnosť

Text

Viac informácií nájdete v časti: NEMOCENSKÉ POISTENIE – NEMOCENSKÉ.

Ak chcete požiadať o nemocenské pri karanténe alebo izolácii, informácie nájdete v časti: Nemocenské pri karanténe / izolácii.