Page title

Ako požiadať o dôchodok z II. piliera?

Čo je dôchodok z II. piliera?

Text

Čo je dôchodok z II. piliera?

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie v II. pilieri, ktorého účelom je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni (I. pilier) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca:

 • Starobný dôchodok
  Podmienkou vyplácania starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku.
 • Predčasný starobný dôchodok
  Podmienkou vyplácania predčasného starobného dôchodku je:
 • vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo
 • súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • Pozostalostný dôchodok
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok.
 • Výnos z investovania

Mám nárok na dôchodok z II. piliera?

Text

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Predčasný starobný dôchodok môžete poberať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je, že predčasný starobný dôchodok z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera je v sume vyššej ako 1,6 násobok sumy životného minima.

DOBRÁ RADA:
Obsah

Ak chcete zistiť, aký je váš dôchodkový vek, použite Tabuľku dôchodkového veku.

Ako požiadam o dôchodok z II. piliera?

Kde a ako požiadam o dôchodok z II. piliera?

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera môžete požiadať v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa vám zašle nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu si určíte v žiadosti o dôchodok (listinne alebo aj elektronicky).

Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní od ich vyhotovenia a je vyznačená v ponukovom liste. Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu alebo DSS. Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete na: Pobočky Sociálnej poisťovne.

Pre získanie kontaktov v prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži: Informačno-poradenské centrum.

Žiadateľ o dôchodok z II. piliera alebo poberateľ dôchodku z II. piliera môže využiť služby Centrálneho informačného ponukového systému (CIPS).

Ako si vybavím termín pre spísanie žiadosti o dôchodok?

 • Termín spísania žiadosti si odporúčame objednať približne mesiac pred tým, než dovŕšite dôchodkový vek.
 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať, a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Rezervujte si váš termín pre spísanie žiadosti cez Rezervačný systém pre spísanie žiadosti o dôchodok.

Žiadosť o dôchodok z II. piliera a čo nasleduje?

1

Žiadosť o dôchodok sporiteľ podá

v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) alebo v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej si sporí.

2

Stav žiadosti si môže sledovať v Centrálnom informačnom ponukovom systéme (CIPS)

po prihlásení do eSlužieb Sociálnej poisťovne.

3

DSS vyhotoví certifikát

o nasporených príspevkoch.

4

SP pošle certifikát životným poisťovniam (ŽP)

aby predložili svoje ponuky dôchodkov.

5

SP zašle sporiteľovi ponukový list

obsahujúci ponuky dôchodkov jednotlivých ŽP a DSS  
(platnosť ponuky je 30 dní a nasporená suma sa vtedy nezhodnocuje).

Text

 

 

Sporiteľ si VYBERIE z ponuky dôchodkov

Sporiteľ kontaktuje ŽP alebo DSS

ktorej ponuku si vybral.

Sporiteľ podpíše zmluvu o poistení dôchodku (v ŽP), prípadne dohodu o vyplácaní dôchodku (v DSS)

Zmluva je účinná od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Dôchodky sa vyplácajú mesačne pozadu

(napr. po zmluve účinnej od 1. februára sa dôchodok za február vyplatí v marci).

Sporiteľ si NEVYBERIE z ponuky dôchodkov

Sporiteľ požiada o dôchodok kedykoľvek neskôr

a začne potom od prvého kroku podaním žiadosti.

Text

Viac informácií nájdete v časti DÔCHODKOVÉ POISTENIE – DÔCHODOK Z II. PILIERA.